Summer Learning Program » Summer Learning Program - School year 2020-2021

Summer Learning Program - School year 2020-2021

This summer Hiawatha Academies is excited to provide a range of summer learning opportunities for students across the network. We will have program options for each grade level K-12, with opportunities to work directly with Hiawatha teachers throughout the summer to continue learning and prepare for next school year. Below is a list of the programs offered.

 
 

In addition, Hiawatha will be providing Extended Year Services for students with IEPs requiring additional special education services over the summer. Information will be shared with families of eligible students.  

If you have questions and would like someone from Hiawatha to reach out, please complete this inquiry form below. 

Este verano, Hiawatha Academies está muy contenta de proveer una variedad de oportunidades de aprendizaje de verano para estudiantes en toda nuestra red de escuelas. Tendremos por lo menos opciones de programas para cada nivel de grado K-12, con oportunidades para trabajar directamente con maestros de Hiawatha a lo largo del verano para continuar aprendiendo y preparándose para el siguiente año. A continuación hay un listado de programas y el enlace para más información y un formulario de inscripción. 


Adicionalmente, Hiawatha proveerá Servicios de Año Extendido para estudiantes con IEPs que necesiten servicios adicionales de educación especial durante el verano. La información será compartida pronto con las familias de estudiantes elegibles. 

Si usted tiene preguntas y le gustaría que alguien de Hiawatha se comunique con usted, por favor llene el formulario de consulta a continuación.

Xagaagan ama Summerkan Akadeemiyada Hiawatha waxay ku faraxsan yihiin inay siiyaan fursado waxbarasho xagaaga ah oo kala duwan oo loo ogolyahah ardayda shabakadda. Waxaan heli doonnaa ugu yaraan xulashooyinka barnaamij ee heer kasta oo fasalada K-ilaa 12 ah, oo leh fursado aan si toos ah ula shaqeynno macallimiinta Hiawatha xagaaga oo dhan si aan u sii wadno waxbarashada una diyaar garowno sanad dugsiyeedka soo socda. Hoos waxaa ku yaal liiska barnaamijyada iyo xiriiriye macluumaad dheeraad ah iyo foom diiwaangelin ah.


Marka lagu daro barnaamijyada shahaadada koowaad, Hiawatha waxay bixin doontaa Adeegyo Hal Sano Dheeraad ah oo loogu talagalay ardayda qaba IEP-yada u baahan adeegyada waxbarashada gaarka ah. badan xagaaga. Macluumaadka waxaa lala wadaagi doonaa qoysaska ardayda xaqa u leh.

Haddii aad su'aalo qabtid oo aad jeceshahay in qof ka socda Hiawatha uu kula soo xiriiro, fadlan buuxi foomka su'aalaha ah ee hoose.