Summer Learning Program » Summer Learning Program

Summer Learning Program

This summer Hiawatha Academies is excited to provide a range of summer learning opportunities for students across the network. We will have program options for each grade level K-12, with opportunities to work directly with Hiawatha teachers throughout the summer to continue learning and prepare for next school year.

In addition, Hiawatha will be providing Extended Year Services for students with IEPs requiring additional special education services over the summer. Information will be shared with families of eligible students soon.

Update: Registration for these programs will begin on Monday, April 25th on the program webpages. Please complete the Enrollment Form by May 13th, 2022.

Elementary Summer Program
Middle Summer Program
Summer Bridge Program
High School Summer Program

Este verano, Hiawatha Academies está muy contenta de proveer una variedad de oportunidades de aprendizaje de verano para estudiantes en toda nuestra red de escuelas. Tendremos opciones de programas para cada nivel de grado de K-12, con oportunidades para trabajar directamente con maestros de Hiawatha a lo largo del verano para continuar aprendiendo y preparándose para el siguiente año.

Adicionalmente, Hiawatha proveerá Servicios de Año Extendido para estudiantes con IEPs que necesiten servicios adicionales de educación especial durante el verano. La información será compartida pronto con las familias de estudiantes elegibles.

La inscripción para estos programas comenzará el lunes 25 de abril en el sitio web de Hiawatha Academies. Por favor llene el Formulario de Inscripción antes del 13 de Mayo, 2022. 

Xagaagan ama Summerkan Akadeemiyada Hiawatha waxay ku faraxsan yihiin inay siiyaan fursado waxbarasho xagaaga ah oo kala duwan oo loo ogolyahah ardayda shabakadda. Waxaan heli doonnaa ugu yaraan xulashooyinka barnaamij ee heer kasta oo fasalada K-ilaa 12 ah, oo leh fursado aan si toos ah ula shaqeynno macallimiinta Hiawatha xagaaga oo dhan si aan u sii wadno waxbarashada una diyaar garowno sanad dugsiyeedka soo socda.

Marka lagu daro barnaamijyada shahaadada koowaad, Hiawatha waxay bixin doontaa Adeegyo Hal Sano Dheeraad ah oo loogu talagalay ardayda qaba IEP-yada u baahan adeegyada waxbarashada gaarka ah. badan xagaaga. Macluumaadka waxaa lala wadaagi doonaa qoysaska ardayda xaqa u leh. Haddii aad su'aalo qabtid oo aad jeceshahay in qof ka socda Hiawatha uu kula soo xiriiro, fadlan buuxi foomka su'aalaha ah ee hoose.

Diiwaangelinta barnaamijyadan waxay bilaaban doontaa Isniinta, Abriil 25-keeda halka websaytka Hiawatha Academies. Fadlan buuxi Foomka Diiwangelinta ugu dambayn Mayo 12aad, 2021.

Elementary Summer Program
Middle Summer Program
Summer Bridge Program
High School Summer Program