Summer Learning Program » Middle School Summer Program

Middle School Summer Program

In-person 4th-7th Grade Summer School:
Current 4th through 7th graders will participate in a half-day summer school program led by Hiawatha teachers. Students will be in classes of up to 20 and receive approximately 90 minutes per day of reading and math instruction each day. 

Safety procedures: 
During Summer School, Hiawatha Academies will continue with COVID infection control precautions including enhanced ventilation systems, encouragement for frequent hand washing, regular cleaning of high touch surfaces, and asking sick students and staff to stay home, report symptoms to the office, and test. There may be additional measures taken, depending on COVID community case rates, and these will be communicated as the need arises.

Transportation: 
Transportation will be provided to all students. More details to come based on enrollment in summer school.

Duration: 
Start and end dates: June 13th - July 15th
Format: 5 days/week for 5 weeks 

Tentative Schedule: 
8:00: Students arrive by bus to campus
8:10 - 8:40: Breakfast + Advisory
8:45 - 9:30: Novel Study
9:35 - 10:20: Close Reading
10:20 - 10:35: Break
10:35 - 11:20: Math Story Problems
11:25 - 12:10: Skills-based Math
12:15 - 1:00  Lunch & Recess
1:00: Students depart on buses

Escuela de Verano En Persona para Grados 4º a 7º
Estudiantes actuales de 4º a 7º grado participarán en un programa de medio día de escuela de verano en persona proporcionado por maestros de Hiawatha. Los estudiantes estarán en clases de hasta 20 y recibirán aproximadamente 90 minutos al día de enseñanza de lectura y matemáticas cada día.

Procedimientos de Seguridad: 
Durante la escuela de verano, Hiawatha continuará las precauciones de control de infección de COVID incluyendo sistemas optimizados de ventilación, alentando el frecuente lavado de manos, limpieza regular de superficies de alto contacto, y pidiéndole a estudiantes y personal enfermos que se queden en casa, reporten sus síntomas a la oficina, y se hagan una prueba. Podrían tomarse medidas adicionales, dependiendo de las tasas de casos de COVID en la comunidad, y éstas serán comunicadas cuando surja la necesidad.  

Transporte: 
Transporte será proporcionado a todos los estudiantes.  Más información por venir basado en inscripciones a la escuela de verano.

Duración: 
Fechas de Inicio y Fin: 13 de Junio - 15 de Julio
Formato: 5 días/semana por 5 semanas 

Horario Provisional: 
8:00: Los estudiantes llegan en bus a la escuela
8:10 - 8:40: Desayuno + Asesoría
8:45 - 9:30: Estudio de Novelas 
9:35 - 10:20: Lectura Detallada
10:20 - 10:35: Descanso
10:35 - 11:20: Problemas de Palabras de Matemáticas
11:25 - 12:10: Matemáticas basadas en habilidad 
12:15 - 1:00  Almuerzo y Recreo
1:00: Los estudiantes se van a casa en buses

Tilmaamaha Waxbarashada Is’araga ah ama Iskuulka oo Fasalada 4aad – ilaa 7 aad:
Ardayda hada dhigata fasalka45-aad ilaa 7-aad waxay kaqeyb qaadan doonaan barnaamijka nus-maalin barnaamijka iskuulka xagaaga xagaaga oo ay hogaaminayaan macalimiinta Hiawatha. Ardaydu waxay ugu jirayaan 20 oo ayna helidoonaan 90 daqiiqadood oo aah wax akhrin iyo xisaab maalin walba.

Nidaamka Badbaadada: 
Inta lagu jiro Dugsiga Xagaaga, Akadeemiyada Hiawatha waxay sii wadi doontaa taxaddarrada xakameynta caabuqa COVID oo ay ku jiraan nidaamyada hawo-qaadista ee la xoojiyey, dhiirigelinta gacma-dhaqashada soo noqnoqda, nadiifinta joogtada ah ee meelaha sare ee taabashada, iyo waydiinta ardayda iyo shaqaalaha jiran inay guriga joogaan, u soo sheegaan calaamadaha xafiiska, iyo inay is baaraan. Waxaa jiri kara tillaabooyin dheeri ah oo la qaadayo, iyadoo ku xiran heerarka kiisaska bulshada ee COVID, kuwaasna waa la gudbin doonaa marka baahidu timaado.

Gaadiidka: 
Gaadiid ayaa la siin doonaa dhammaan ardayda. Faahfaahin dheeraad ah ayaa iman doonta iyada oo ku saleysan isqorista dugsiga xagaaga. Ardayda kaqeyb galaya Wilderness Enquiry waxay heli doonaan gaadiid gurigayn ah maalin kasta inta uu barnaamijkaas socdo.

Muddadaa: 
Taariikhaha bilowga iyo dhammaadka: Juunio 13aad - Juulyo 15aad
Qaabka: 5 Maalmood/Isbuucii oo soconaya 5 Isbuuc

Jadwalka suuragalka ah:
8:00: Ardayda ayaa iskuulka bas ku imanaya
8:10 - 8:40: Qureec + Fasalka la talinta
8:45 - 9:30: Novel Study
9:35 - 10:20: Wax akhris
10:20 - 10:35: Fasax
10:35 - 11:20: Sheeko Xisaab ka shaqayn ah
11:25 - 12:10:  Xisaabta ku salaysan xirfadaha
12:15 - 1:00: Qado iyo Nasasho
1:00:  Ardaydu waxay ku baxayaan  basaskaFoomka Isdiwaangalinta