July 24th: Completing e-Update: Online Registration

*** Scroll down to see this message in Spanish and Somali
Desplácese hacia abajo para ver este mensaje en español y somalí
Hoos u dhaadhac si aad u aragto fariintan oo Isbaanish iyo Soomaali ah ***
 

For Returning Families 

E-Update is a process through which we gather all the information about your child(ren) and their needs before attending Hiawatha. From dietary and medical needs to contact information and home addresses, these are all vital information we require from you to serve your child. Please visit our Infinite Campus webpage linked here, where you will find all the information you need to fill out the form online on your own time. Follow the instructions for “Returning families.” Your username is the e-mail you’ve used in the past, if you have forgotten it please reach out to your school’s office and ask them.

We have created video tutorials that walk you through the process of

 1. completing e-Update online; and
 2. electronically submitting free or reduced price lunch form.

Please watch the step-by-step video tutorials, which also addresses confusing questions and helps troubleshoot. If you have watched the video tutorials and are still stuck, please call your school office for support.

In-Person Events
Families who can’t complete the form online and need extra support are invited to any of the events to complete e-Update. Please arrive early as it takes 30 minutes to complete the whole process and get the support you need. 

 • August 8th, Tuesday | 4 - 7 pm
  Location: Hiawatha College Prep - Northrop | 4640 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407, USA
 • August 9th, Wednesday | 4 - 7 pm
  Location: Hiawatha Collegiate High School |  3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406, USA
 

For New to Hiawatha Families 

e-Update is a process through which we gather all the information about your child(ren) and their needs before attending Hiawatha. From dietary and medical needs to contact information and home addresses, these are all vital information we require from you to serve your child. Please visit our Infintie Campus webpage linked here,  where you will find all the information you need to complete the form online on your own time.

We will send a one time activation key via text message this week. Once you receive that unique key, you can then create an account on Infinite campus. We also strongly urge families to create a personal email account if they do not have one. 

We have created video tutorials that walk you through the process of

 1. completing e-Update online; and
 2. electronically submitting free or reduced price lunch form.

Instructions are linked here, please check the tutorials for new families. If you have watched the video tutorials and are still stuck, please call your school office for support.

In-Person Events
Families who can’t complete the form online and need extra support are invited to any of the events to complete e-Update. Please arrive early as it takes 30 minutes to complete the whole process and get the support you need. 

 • August 8th, Tuesday | 4 - 7 pm
  Location: Hiawatha College Prep - Northrop | 4640 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407, USA
 • August 9th, Wednesday | 4 - 7 pm
  Location: Hiawatha Collegiate High School |  3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406, USA
 
 
 
 

SPANISH

Para Familias Regresando 

e-Update es un proceso por medio del cual nosotros recopilamos toda la información de sus niños y sus necesidades antes de que asistan a Hiawatha. Desde necesidades alimenticias y médicas a la información de contacto y direcciones de casa, toda esta es información vital que necesitamos de usted para atender a su niño(a). Por favor visite nuestro Infinite Campus enlazado aquí, donde usted encontrará toda la información que usted necesita para completar el formulario en línea cuando a usted le convenga. Siga las instrucciones para las “Familias Regresando.” Su nombre de usuario es el correo electrónico que usted ha usado en el pasado, si usted no la recuerda por favor comuníquese con la oficina de su escuela y pregúnteles. 

Hemos creado videos tutoriales que lo guiarán a través del proceso de
 1. completar e-Update en línea; y
 2. enviar electrónicamente formularios de almuerzo gratis oa precio reducido.

Por favor vea los tutoriales paso-a paso en video, los cuales incluyen sugerencias para preguntas confusas y asistencia con tecnología. Si usted ya vio los tutoriales en video y aún está atascado, por favor llame a la oficina de su escuela para asistencia.

Eventos En Persona
Families who are unable to complete the online form and need additional support are invited to any of the events to complete the e-Update. Por favor lleguen temprano ya que toma 30 minutos para completar el proceso completo y recibir el apoyo necesario. 

 • August 8th, Martes | 4 - 7 pm
  Lugar: Hiawatha College Prep - Northrop | 4640 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407, USA
 • August 9th, Miércoles | 4 - 7 pm
  Lugar: Hiawatha Collegiate High School |  3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406, USA 
 

Para Familias Nuevas 

e-Update es un proceso por medio del cual nosotros recopilamos toda la información de sus niños y sus necesidades antes de que asistan a Hiawatha. Desde necesidades alimenticias y médicas a la información de contacto y direcciones de casa, toda esta es información vital que necesitamos de usted para atender a su niño(a). Por favor visite nuestro Infinite Campus enlazado aquí, donde usted encontrará toda la información que usted necesita para completar el formulario en línea cuando a usted le convenga. Antes de cada nuevo año escolar, se REQUIERE que todas las familias completen la información del estudiante y del hogar por medio de Nuestro Portal de Padres en  Infinite Campus.

Nosotros enviaremos una clave única de activación por mensaje de texto esta semana. Una vez que usted reciba esa clave única, usted podrá crear una cuenta en Infinite campus. Nosotros urgimos sumamente a las familias a crear una cuenta personal de correo electrónico si es que no tienen una.

Hemos creado videos tutoriales que lo guiarán a través del proceso de
 1. completar e-Update en línea; y
 2. enviar electrónicamente formularios de almuerzo gratis oa precio reducido.

Las instrucciones están enlazadas aquí, por favor revisar los tutoriales para familias nuevas. Si usted ya vio los tutoriales en video y aún está atascado, por favor llame a la oficina de su escuela para asistencia.

Eventos En Persona
Families who are unable to complete the online form and need additional support are invited to any of the events to complete the e-Update. Por favor lleguen temprano ya que toma 30 minutos para completar el proceso completo y recibir el apoyo necesario. 

 • August 8th, Martes | 4 - 7 pm
  Lugar: Hiawatha College Prep - Northrop | 4640 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407, USA
 • August 9th, Miércoles | 4 - 7 pm
  Lugar: Hiawatha Collegiate High School |  3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406, USA
 
 
 
 

SOMALI

Qoysaska Soo Noqonaya

E-Update waa meel aan ku aruurino wixii macluumaad aan ka aruurino caruurta iyo baahidooda ina ayna bilaabin Hiawatha. Marka laga bilaabo baahida cuntada iyo caafimaadka ilaa macluumaadka xiriirka iyo guriga addresskiisa, waxaanu waa macluumaad aan ubaahanay si aan ilmahaga si fiican ugu adeegno. Fadlan booqo bortalka walidiinta  Infinite Campus websaytka halka ku xiran, Halkaas oo aad ka heli doonto dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad foomka ku buuxiso online wakhtigaaga. Raac tilmaamaha "qoysaska soo laabanaya." Magacaagu waa iimaylkaaga aad hore u isticmaashay, haddii aad illowday fadlan la xidhiidh xafiiska dugsigaaga oo weydii.

Waxaan abuurnay casharro muuqaal ah oo kugu hagi doona
 1. habka dhamaystirka e-Update online; iyo
 2. u soo gudbi foomamka qadada bilaashka ah iyo qiimaha jaban si elektaroonik ah.

Fadlan daawo casharrada fiidyaha ee tallaabo-tallaabo ah, oo ay ku jiraan talooyinka su'aalaha jaahwareerka ah iyo cilad-bixinta farsamada. Haddii aad daawatay casharrada fiidyaha oo aad weli xayiran tahay, fadlan wac xafiiska dugsigaaga si aad u hesho taageero.

Munaasabadaha Is’araga ah ama Shaqsi ahaan ah
Qoysaska aan awoodin inay buuxiyaan foomka khadka tooska ah oo u baahan taageero dheeraad ah ayaa lagu martiqaaday mid ka mid ah dhacdooyinka si ay u dhammaystiraan e-Update-ka. Fadlan goor hore u imow maadaama ay qaadanayso 30 daqiiqo si aad u dhamaystirto hawsha oo dhan oo aad u hesho taageerada aad u baahan tahay.

 • August 8th, Talaado | 4 - 7 pm
  Goobta: Hiawatha College Prep - Northrop | 4640 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407, USA
 • August 9th, Arbacada | 4 - 7 pm
  Goobta: Hiawatha Collegiate High School |  3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406, USA


Qoysaska Cusub 

E-update waa nidaamka aan ku aruurino macluumaad ku sahabsan baahida ilmahaaga intayna bilaabin Hiawatha. Marka laga bilaabo baahida cuntada iyo caafimaadka ilaa macluumaadka xiriirka iyo guriga addresskiisa, waxaanu waa macluumaad aan ubaahanay si aan ilmahaga si fiican ugu adeegno. Fadlan booqo bortalka waalidiinta  Infinite Campus websaytka halka ku xiran, meesha oo aad ka helaysid macluumaadka aad ubaahantahay si aad foomka ugu buuxisid online ama khad ahaan wakhtigaaga. Inta uuna sanad dugsiyeedku bilaaban, qoys walba waxaa looga BAAHANYAHAY inay buuxiyaan ardayga iyo guriga macluumaadkooda iyada oo la isticmaalayo bortalka walidiinta ama Parent Portal oo ku taala Infinite Campus. 

Waxaan fariin qoraal ah ku soo diri doona hal mar Furaha firfircoonida ama Activation Key usbuucan. Markaad hesho furahaas gaarka ah, waxaad markaas ka samaysan kartaa akoon ku yaal xerada Infinite Campus. Waxaan aad ugu talinaynaa qoysasku inay furtaan emayl cusub oo khaas ah hadii ayna haysan emayl hadda.

Waxaan abuurnay casharro muuqaal ah oo kugu hagi doona
 1. habka dhamaystirka e-Update online; iyo
 2. u soo gudbi foomamka qadada bilaashka ah iyo qiimaha jaban si elektaroonik ah.

Tilmaamaha waxaa laga helaa halkan, fadlan eeg tusaalayaasha loogu talagalay qoysaska cusub. Hadii aad daawatay fiidiyowyada aanad wali kugu adagtahay, fadlan wac xafiiska iskuulkaga si ay kaaga caawiyaan. 

Munaasabadaha Is’araga ah ama Shaqsi ahaan ah
Qoysaska aan awoodin inay buuxiyaan foomka khadka tooska ah oo u baahan taageero dheeraad ah ayaa lagu martiqaaday mid ka mid ah dhacdooyinka si ay u dhammaystiraan e-Update-ka.Fadlan goor hore u imow maadaama ay qaadanayso 30 daqiiqo si aad u dhamaystirto hawsha oo dhan oo aad u hesho taageerada aad u baahan tahay.

 • August 8th, Talaado | 4 - 7 pm
  Goobta: Hiawatha College Prep - Northrop | 4640 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407, USA
 • August 9th, Arbacada | 4 - 7 pm
  Goobta: Hiawatha Collegiate High School |  3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406, USA
Published