February 10th | Network Update: Student Intent to Return and Other Important Dates

*** Scroll down to see this message in Spanish and Somali
Desplácese hacia abajo para ver este mensaje en español y somalí
Hoos u dhaadhac si aad u aragto fariintan oo Isbaanish iyo Soomaali ah ***

Completing Student Intent to Return for SY2324

Filling out the Intent to Return Form is an annual process through which Hiawatha Academies’ families officially confirm their child’s seat for the upcoming school year. Families’ responses guide our planning and inform the number of seats open to new students.

Intent to Return Form opens January 17th and ends February 10th.

You received a text message from us on January 17th with the form link. Do not fill out the form if you have submitted it already. Families who have yet to complete this form, it is very important to complete this form and we urge you to do so by February 10th.

Please click here to fill out this quick Intent to Return Form.

 

February 17th: Snow Day Makeup
Scholars are expected to attend classes as usual on February 17th as a make-up day for the non-school snow days we experienced January 3rd - 5th.

 

February 18th: Black History Month Celebration
We invite all Hiawatha families to join us in celebrating Black History Month on Saturday, February 18th, from 11 am - 2 pm.
When: 2/18/2023, 11:00 AM – 2:00 PM
Where: Hiawatha Collegiate High School | 3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406
RSVP: HERE

Black History Celebration Month

February 20th: No school | Presidents Day
Hiawatha Academies will be closed in observance of Presidents day. Classes will resume as normal on Tuesday, February 21st.

 

Application Open For New Families, Lottery February 16
We would also greatly appreciate it if you shared with your family and friends to apply to Hiawatha Academies before the Lottery on February 16th. You can share our enrollment webpage where they can apply. Thank you!

Open Lottetry

 

 
 
 

Reminders (Find these events on the live calendar):

 • February 16: Family Association Meeting
 • February 17: School for all scholars | Snow make-up day
 • February 18: Black History Month Event
 • February 20: No school | President’s day
 • February 21: Black Family Affinity Group
 • February 23: East African Family Affinity Group
 • February 28: Special Education Parent Advisory Council Meeting

Family Resources Webpages:

 
 
*  *  *
 

Spanish

 

Completar la Intención de Regreso de Estudiantes para el SY2324

Completar el Formulario de Intención de Regreso de Estudiantes es un proceso anual por medio del cual las familias de Hiawatha Academies confirman oficialmente el espacio de su niño(a) para el próximo año escolar. Las respuestas de las familias guían nuestra planificación e informan el número de espacios abiertos para estudiantes nuevos.

El Formulario de Intención de Regreso comienza el 17 de enero y termina el 10 de febrero. 

Usted recibió un mensaje de nosotros el 17 de enero con el enlace para el formulario. No complete el formulario si ya lo ha completado.  Familias quienes aún no han completado el formulario, es muy importante que completen este formulario y los urgimos a que lo hagan antes del 10 de febrero. 

Por favor haga clic aquí para completar este rápido Formulario de Intención de Regreso.
 
17 de Febrero: Recuperación de Día de Nieve
Se espera que los estudiantes asistan a clases normalmente el 17 de febrero como día de recuperación por los días sin escuela por nieve que tuvimos el 3-5 de enero.

 

18 de Febrero: Celebración del Mes de la Historia Afroamericana
Invitamos a todas las familias de Hiawatha a unirse a nosotros para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana el sábado 18 de febrero de 11 am - 2 pm.
Cuando: 2/18/2023, 11:00 AM – 2:00 PM
Ubicación: Hiawatha Collegiate High School | 3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406
RSVP HERE

Black History Celebration Month

20 de febrero: No hay Escuela - Día de los Presidentes
Las escuelas de Hiawatha Academies estarán cerradas en celebración del día de los Presidentes. Las clases se reanudarán normalmente el martes 21 de febrero. 

 

Aplicaciones Abiertas para Nuevas Familias, Lotería el 16 de Febrero
También apreciamos mucho si usted compartiera con su familia y amigos que apliquen a Hiawatha Academies antes de la Lotería el 16 de febrero.  Usted puede compartir nuestra página web de inscripciones donde ellos pueden aplicar. ¡Gracias!

Open lottery

 
 
 

Recordatorios (Find these events on the live calendar):

 • 16 de Febrero: Reunión de la Asociación de Familias
 • 17 de Febrero: Escuela para todos los estudiantes | Recuperación por día de nieve 
 • 18 de Febrero: Evento del Mes de la Historia Afroamericana 
 • 20 de Febrero: No hay escuela | Día de los Presidentes 
 • 21 de Febrero: Grupo de Afinidad para Familias Afroamericanas 
 • 23 de Febrero: Grupo de Afinidad para Familias del Este de África 
 • 28 de Febrero: Reunión del Consejo Asesor de Padres de Educación Especial

Family Resources Webpages:

 
 

*  *  *

SOMALI

 

Buuxi foomka Ardayga inuu soo noqonayo sanad dugsiyeedka SY2324

Buuxinta Ujeeddada Foomka Soo noqoshada waa nidaam sannadle ah oo ay qoysaska Hiawatha Academies' si rasmi ah u xaqiijiyaan kursiga ilmahooda sannad dugsiyeedka soo socda. Jawaabaha qoysasku waxay hagayaan qorshayaashayada waxayna ogeysiiyaan tirada kuraasta u furan ardayda cusub. 

Foomka Ujeedka Soo noqoshada wuxuu furmayaa Janaayo 17-keeda wuxuuna dhammaanayaa Febraayo 10-keeda.

Waxaad naga heshay fariin qoraal ah Janaayo 17-keedii oo leh xiriirinta foomka. Ha buuxin foomka haddii aad hore u soo gudbisay. Qoysaska aan weli buuxin foomkan, aad bay muhiim u tahay in ay buuxiyaan foomkan, waxaanan idinka codsanaynaa inaad sidaas samaysaan ugu dambayn February 10-keeda.

Fadlan halkan guji si aad u buuxiso kan degdega ah Foomka Ujeedada soo Noqodka.
 
Febraayo 17aad: Maalintii barafka ayaa loogu gudayaa oo waa maalin Iskuul
Ardayda waxaa laga rabaa iskuulka sidii nidaaamsanayd maalinta Febraayo 17aad waa malin loogu gudayo maalimihii barafka ee bilaa iskuul la ahaa ee Janaayo 3aad ilaa 5aad.

Febraayo 18aad: Dabaaldega Bisha Taariikhda dadka Madowga ah
Waxaan martiqaadaynaa qoysaska Hiawatha inay ka soo qaybgalaan xuska Bisha Taariikhda dadka Madowga ah oo dhacaysa maalinta Sabtida, Febraayo 18aad, wakhtiga 11 subaxnimo ilaa 2 duhurnimo.
Goorma: 2/18/2023, 11:00 AM – 2:00 PM
Xagee: Hiawatha Collegiate High School | 3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406
RSVP: HERE

Black History Celebration Month

 

Febraayo 20aad: Iskuul Majiro - Presidents Day
Hiawatha Academies waa laxidhayaa si loo xuso maalinta Madaxwayneyaasha. Fasalada waxaa lagu noqondoonaa sidii tooska ahayd maalinta Talaatada, Febraayo 21aad.

 

Diwaaangalinta Qoysaska Cusub oo Hadda Furan, Bakhtiyaananasiib oo jira Febraayo 16aad
Waxaan aad kugu mahadnaqaynaa inaan la wadaagto qoysaskiina iyo saxiibadaada in ay iska diwaangaliyaan Hiawatha Academies inta aan la gaarin Bakhtiyaananasiibka Febraayo 16aad. Waxaad la wadaagi kartaa bogga isdiwaangalinta si ay isku diwaangaliyaan. Mahadsanid!

Open lottery

 

Xasuusin ( Waxaad ka heshaa munaasabadahan halka kalandharka tooska ah):

 • Febraayo 16: Shirka Ururka Qoysaska
 • Febraayo 17: Iskuul Umajiro Ardayda  | Maalintii barafka ayaa lagu gudayaa
 • Febraayo 18: Munaasabada Xuska Bisha Taariikhda dadka Madow
 • Febraayo 20: Iskuul Majirol | President’s day
 • Febraayo 21: Shirka Ururka Qoysaska  Madow
 • Febraayo 23:  Shirka Ururka Qoysaska Geeska African
 • Febraayo 28: Shirka Waxbarasha Gaarka ah iyo Waalidiinta

Family Resources Webpages:

 
Published