Hiawatha Academies will close early today, January 19, following Friday's dismissal schedule

Hiawatha Academies will close early for scholars TODAY, January 19, due to snow and expected poor road conditions. Dismissal will follow the Friday schedule hence Northrop scholars will dismiss at 1 pm and HCPK and HCHS scholars at 2 pm. Scholars who use our school bus services will be picked up and dropped off according to the Friday schedule.

The following activities and programs are also canceled:

  • All after-school and student programs (including extra-curricular activities, athletics, field trips, and school events)
  • All physical meetings scheduled at Hiawatha Academies buildings after school

Your scholar’s safety is our top priority. Thank you for your patience and flexibility.

*  *  *

Spanish

Las Hiawatha Academies cerrarán temprano para los estudiantes HOY 19 de enero, debido a la nieve y las malas condiciones de las calles. La salida seguirá el horario de los Viernes, por lo tanto los estudiantes de Northrop saldrán a la 1pm y los estudiantes de HCPK y HCHS saldrán a las 2pm. Los estudiantes que usan nuestro servicio de buses escolares serán recogidos y pasados a dejar de acuerdo al horario de los viernes.

Las siguientes actividades y programas también están canceladas:

  • Todos los programas y actividades estudiantiles después de la escuela (incluyendo actividades extracurriculares, deportes, paseos y eventos escolares)  
  • Todas las reuniones presenciales programadas después de la escuela en edificios de Hiawatha Academies 

La seguridad de su estudiante es nuestra prioridad principal. Gracias por su paciencia y flexibilidad.

*  *  *

Somali

Hiawatha Academies  dhakhso ayaa loo xidhayaa ardayda MAANYA, Janaayo 19 aad, waxaa sobabtay baraf badan oo la filayo iyo wadooyinka oo halis ah. Ardayda diridooda waxay lamid tahay Jimcaha jedwalkiisa oo Northrop ardaydooda ayaa 1da duhurnimo la fasaxayaa iyo HCPK iyo HCHS oo la fasaxayo 2 duhurnimo. Ardayda qaadata baska waa la soo qaadidonaa oo la dhigidonaa sida jimcaha jedwalkiisa.

Hawlaha iyo barnaamijyada soo socda sidoo kale waa la joojiyay:

  • Kuli wixii ah barnaamij arday oo ah iskuulka kadib (ay la socoto wixii iskuulka kadib ah oo, ciyaaraha, banaanka ubixida, iyo wixii iskuulka dhaxdiisa ah)
  • Kuli wixii shirar ah ee lagu qabanayay iskuuladeena iyo dhismayaasheena halka Hiawatha Academies iskuulka kadib

Badbaadada aqoonyahankaaga ayaa ah mudnaantayada ugu saraysa. Waad ku mahadsantahay intaad dulqaadatay oo aad dabacday.