October 28th: Child Tax Credit Deadline November 15, 2022

*** Scroll down to see this message in Spanish and Somali
Desplácese hacia abajo para ver este mensaje en español y somalí
Hoos u dhaadhac si aad u aragto fariintan oo Isbaanish iyo Soomaali ah ***

Claiming Child Tax Credit (CTC)

Families with no income or low income could get at least $3,000 per child with the Child Tax Credit, plus $1,400 with the third stimulus payment - even if they have never filed taxes before and if they have not filed taxes this year. It is estimated that more than 33,000 children in Minnesota could miss out on this money if their parent/guardian has not filed. 

There is an easy form for people to file on their mobile devices in 15 minutes or less at: getctc.org. The deadline is NOVEMBER 15.

IMPORTANT: Visit the frequently asked question webpage to learn about CTC, your eligibility, and other information

Please note: Hiawatha Academies cannot provide you with any legal/tax counsel or advice on CTC. Visit their website to learn about claiming the child tax credit.

 
 

Reminders (check Calendars for live updates):

  • Nov 9: Board Meeting
  • Nov 11: No school

Family resources webpages:

 

* * *

SPANISH

Reclame el Crédito Tributario por Hijos (CTC por las siglas en inglés)

Familias sin ingresos o de bajos ingresos podrían recibir por lo menos $3,000 por niño con el Crédito Tributario por Hijos, más $1,400 con el tercer pago de estímulo - incluso si nunca han declarado impuestos antes y si ellos no han declarado impuestos este año. Se estima que más de 33,000 niños en Minnesota podrían perder este dinero si su padre/guardián no ha declarado impuestos.  

Hay un simple formulario para que la gente pueda declarar impuestos en sus dispositivos móviles en 15 minutos o menos en: getctc.org. El plazo es hasta el 15 DE NOVIEMBRE.

IMPORTANTE: Visite la página web de preguntas frecuentes para aprender acerca del CTC, su elegibilidad y otra información. 

Por favor tome en cuenta: Hiawatha Academies no puede proporcionar ningún consejo o asesoría legal/de impuestos acerca del CTC. Visite su página web para aprender sobre cómo reclamar el Crédito Tributario por Hijos.

 

Eventos/Recordatorios (revise los Calendarios para actualizaciones en vivo):

  • Nov 9: Board Meeting
  • Nov 11: No hay escuela

Páginas web de recursos familiares:

 

* * *

SOMALI

Codsiya kareditka Caruurta ama Child Tax Credit. (CTC)

Qoysaska aan la hayn wax soo galka ama wax soo galkoodu uu yaryahay waxay heli karaan ugu yaraan $3,000 ilmo walba marka loo xisaabo cashuurta loo yaqaano Child Tax Credit, waxaa sii dhaafsan $1,400 oo ahayd lacagtii Stimulus oo sadaxaad – xataa haddii ayna buuxsanin cashuurta iyo haddii ayna buuxsanin cashuurta sanadkan. Waxa lagu qiyaasayaa in dad ka badan 33,000 caruur oo Minnesota dagan inay fursadan ka fa’iidaysanayn haddii ayna waalidka/masuulka uuna buuxinin cashuurta. 

Waxaa jira foom fudud oo ay dadku ku xaraysan karaan iyaga oo isticmaalaya mobilka gacanta in 15 daqiiqo ama ka yar halka: getctc.org. Ugu dambayntu waa NOFEEMBAR 15.

MUHIIM: Booqo kuwa Websytka Su’aalaha badanka la is’suaalo tsi aad wax uga ogaatid CTC xaq u yeelashadaada iyo macluumaadka kale

Fadlan ogow: Hiawatha Academies kuma siin karaan talo sharci/canshuur ama talo ku saabsan CTC. Booqo shabakadooda si aad wax uga ogaato sheegashada cashuurta ilmaha.

 
 

Dacdooyinka/Xasuusinta  (eeg  Kalandaryada oo leh cusboonaysiin joogto ah):

  • Nov 9: Shirarka Qoysaska 
  • Nov 11: Iskuul Majiro
 
Published