Jan 5th: All scholars shift to distance learning for Thursday 1/6 and Friday 1/7

We are so grateful that over 1000 students and staff came to the COVID-19 testing events held Jan 3rd and 4th! Thank you for prioritizing the health of our community!

 

As we stated in December, our decision to bring students to school in person will be informed by the testing results we receive. The state is experiencing delays in processing results, and we are still waiting to receive Hiawatha’s full results. For this reason, we have decided there will be NO in-person school on Thursday 1/6 or Friday 1/7, instead, we will use these days for families to pick up materials and for students to learn at home.

 

Please refer to the information in the table below and expect to hear more from your school about the plan for technology and learning material distribution and student schedules. 

 

 

Northrop and Kingfield

High School 

Thurs, Jan 6 + Fri Jan 7

Families come to school during school hours to receive paper learning materials and technology in case virtual learning begins next week


Students complete paper learning materials on their own at home

Students meet with their advisory over Zoom to learn more about their schedule 


Students who need help with their technology can come to school 

Mon, Jan 10

Students EITHER come to school in-person, OR begin distance learning with their class on computers


On Friday, we will decide and communicate the plan for learning next week so that our decision can be informed by as many test results as possible. On Monday, 1/10,  students will EITHER come to school in-person, OR continue distance learning.

 

Important information for families who took COVID tests at Hiawatha this week

When you came for testing, you were asked to provide an email address. Please check that email for a message from Maverick Health asking to verify your account. When you click on the link to set up your account, you will set up a username (your email address), create your own password, and enter an access code. Please enter code MavHiawathaHS. You will then receive additional emails about the status of your family’s COVID test results.

 


Hiawatha’s vaccine clinic on January 8th will continue as planned

Hiawatha Academies is partnering with the Minneapolis Health Department to offer COVID-19 vaccinations for anyone ages 5 and up. A vaccination clinic will be held on this Saturday, January 8th at Hiawatha College Prep - Northrop from 11:00 am - 2:00 pm. A second vaccination clinic will be offered on Saturday, January 29th at the same location. First and second doses as well as boosters will be available on both dates. All students and their families, and staff and their families may attend. 


Registration is highly encouraged -click here to register. Reach out to Melanie Johnson at [email protected] with any questions!


Thank you for your understanding, flexibility, and partnership in these uncertain times.

 

 

* * *

SPANISH
 

5 de enero: Todos los estudiantes pasan a aprendizaje a distancia el jueves 1/6 y el viernes 1/7. 

¡Estamos muy agradecidos que más de 1000 estudiantes y personal vinieron a los eventos de pruebas del COVID-19 hechos el 3 y 4 de enero! ¡Gracias por priorizar la salud de nuestra comunidad! 

 

Como lo indicamos en diciembre, nuestra decisión de traer a los estudiantes en persona a la escuela será informada por los resultados de las pruebas que recibamos. El estado está pasando por demoras al procesar resultados, y aún estamos esperando recibir los resultados completos de Hiawatha. Por esta razón, hemos decidido que NO habrá escuela en persona el jueves 6 de enero o el viernes 7 de enero, en su lugar, usaremos estos días para que las familia pasen a recoger materiales y para que los estudiantes aprendan en casa. 

 

Por favor refiérase a la información en la tabla a continuación y recibirá más información de su escuela sobre el plan para distribución de tecnología y materiales de aprendizaje y sobre los horarios de los estudiantes. 

 

 

Northrop y Kingfield

High School 

Jueves 6 de enero y viernes 7 de enero

Las familias vienen a la escuela durante las horas de escuela para recibir materiales de aprendizaje en papel y tecnología en caso que comencemos el aprendizaje virtual la próxima semana. 

 

Los estudiantes completan sus materiales de aprendizaje en papel por su cuenta en casa 

Los estudiantes se reúnen en Zoom con su grupo de Advisory para saber más sobre su horario.

 

Estudiantes quienes necesiten ayuda con su tecnología pueden venir a la escuela 

Lunes 10 de enero 

Los estudiantes O vendrán a la escuela en persona, O comenzarán el aprendizaje a distancia con su clase en computadoras. 

 

El viernes, decidiremos y comunicaremos el plan de aprendizaje para la próxima semana para que nuestra decisión pueda ser informada por la mayor cantidad posible de resultados de pruebas. El lunes 10 de enero, los estudiantes O vendrán a la escuela en persona, O continuarán el aprendizaje a distancia.  

 

Información importante para familias quienes tomaron pruebas de COVID en Hiawatha esta semana 

Cuando usted vino para la prueba, se le pidió que diera una dirección de correo electrónico. Por favor revise esa dirección de correo electrónico por un mensaje de Maverick Health pidiéndole que verifique su cuenta. Cuando usted haga clic en el enlace para crear su cuenta, usted creará un nombre de usuario (su dirección de correo electrónico), creará su propia contraseña, e ingresará un código de acceso. Por favor ingrese el código MavHiawathaHS. Usted recibirá entonces correos electrónicos adicionales sobre el estatus de los resultados de las pruebas de COVID de su familia.  

 

La Clínica de Vacunación de Hiawatha del 8 de enero continuará como estaba planificado

Hiawatha Academies está colaborando con el Departamento de Salud de Minneapolis para ofrecer vacunas de COVID-19 para cualquier persona de 5 años de edad o mayores. Una clínica de vacunación se llevará a cabo este sábado 8 de enero en Hiawatha College Prep - Northrop de 11:00 am - 2:00 pm. Una segunda clínica de vacunación será ofrecida el sábado 29 de enero en la misma ubicación. Primeras y segundas dosis, y vacunas de refuerzo (boosters) estarán disponibles en ambas fechas. Todos los estudiantes y sus familias, y el personal y sus familias pueden asistir.

 

Registrarse es altamente recomendado - haga clic aquí para registrarse. ¡Comuníquese con Melanie Johnson en [email protected] con cualquier pregunta!

 

Gracias por su comprensión, flexibilidad, y colaboración en estos tiempos inciertos.

 

 

* * *

SOMALI
 

 

Jan 5th: Dhammaan ardaydu waxay u wareegayaan waxbarashada fogaanta ama khadka Khamiista 1/6 iyo Jimcaha 1/7.

Waxaan aad ugu mahadcelineynaa in ka badan 1000 arday iyo shaqaale ah ay u yimaadeen munaasabadaha baritaanka COVID-19 ee la qabtay Jannaayo 3-deeda iyo 4-teedii! Waad ku mahadsan tahay mudnaanta aad siisay caafimaadka bulshadeena!

 

Sidii aan sheegnay Disembar, go'aankayaga ah inaan ardayda dugsiga shakhsi ahaan u keeno waxa lagu wargelin doonaa natiijada baaritaanada aan helno. Gobolku waxa uu la kulmaa dib u dhac ku yimaada natiijooyinka habaynta, waxana aanu wali sugaynaa in aanu helno natiijooyinka Hiawatha oo dhamaystiran. Sababtan awgeed, waxaanu go'aansanay in aanu jirin dugsi is’arag ah Khamiista 1/6 ama Jimcaha 1/7, taa beddelkeeda, waxaanu maalmahan u isticmaali doonaa qoysaska si ay u soo qaataan alaabta waxbarasha iyo in ardaydu ay wax ku bartaan guriga. 

 

Fadlan tixraac macluumaadka shaxda hoose oo filo inaad wax badan ka maqasho dugsigaaga oo ku saabsan qorshaha farsamada iyo qaybinta agabka barashada iyo jadwalka ardayda. 

 

 

 

Northrop and Kingfield

High School 

Kahmiista, Jan 6 + Jimce Jan 7

Qoysasku waxay yimaadaan dugsiga saacadaha dugsiga si ay u helaan agab waxbarasho oo waraaqo ah iyo teknoloji haddii ay dhacdo barashada foogaan ah iyo guri ahi inay bilaabato toddobaadka soo socda

 

Ardeydu waxay keligood ku dhammaystiraan waxbarashada warqadda guriga

Ardaydu waxay la kulmidoonaan la-talinta Zoom-ka si ay wax badan uga bartaan jadwalkooda

 

Ardayda u baahan in laga caawiyo tignoolajiyadooda waxay iman karaan dugsiga

Isniin, Jan 10

Ardeydu AMA waxay u yimaadaan dugsiga si shakhsi ah, ama waxay bilaabaan barashada fogaanta fasalka iyaga oo isticmaalaya kombuyuutar

 

imcaha, waxaanu go'aansan doonaa oo aanu gudbin doonaa qorshaha waxbarashada toddobaadka soo socda si go'aankayaga loogu sheego natiijooyinka baaritaanada ugu badan ee suurtogalka ah. Maalinta Isniinta, 1/10, ardaydu AMA waxay u iman doonaan dugsiga shakhsi ahaan, AMA waxay sii wadi doonaan waxbarashada fogaanta. 

 

Macluumaad muhiim ah oo loogu talagalay qoysaska ku qaaday baaritaanada COVID ee Hiawatha toddobaadkan

Markaad u timid imtixaan, waxaa lagu waydiiyey inaad bixiso ciwaanka iimaylka. Fadlan ka hubi iimaylkaas fariin ka timid Maverick Health oo ku weydiinaysa inay xaqiijiso akoonkaaga. Markaad gujiso isku xirka si aad u dejiso akoonkaaga, waxaad samayn doontaa magaca isticmaalaha (ciwaanka emailkaaga), samee eraygaaga sirta ah, oo geli code-ka galida. Fadlan geli koodka MavHiawathaHS. Kadib waxaad heli doontaa iimayl dheeri ah oo ku saabsan xaalada natiijooyinka baaritaanka COVID ee qoyskaaga.

 

 

Rugta tallaalka Hiawatha ee Janaayo 8-deeda waxay u sii socon doontaa sidii la qorsheeyay

Hiawatha Academys waxay iskaashi la samaynaysaa Waaxda Caafimaadka ee Minneapolis si ay u bixiso tallaalka COVID-19 qof kasta oo da'diisu tahay 5 iyo ka weyn. Rugta tallaalka ayaa la qaban doonaa Sabtidan, Janaayo 8-deeda halka Hiawatha College Prep - Northrop laga bilaabo 11:00 subaxnimo - 2:00 galabnimo. Rugta tallaalka labaad ayaa la bixin doonaa Sabtida, Janaayo 29-keeda isla goobtaas. Dawooyinka koowaad iyo labaad iyo sidoo kale xoojiyayaasha ayaa la heli doonaa labada taariikhood. Dhammaan ardayda iyo qoysaskooda, iyo shaqaalaha iyo qoysaskooda waa laga yaabaa inay soo xaadiraan.

Diiwangelinta aad ayaa loo dhiiri galiyay -guji halkan in aad isdiiwaan geliso. Kala xidhiidh Melanie Johnson halka [email protected] wixii su’aala oo dhan!


Waad ku mahadsan tahay fahamkaaga, dabacsanaantaada, iyo iskaashigaaga wakhtiyadan aan la hubin.