Dec 16th: No school Jan 3rd - 5th. COVID-19 Testing for scholars on Jan 3rd and 4th

This update includes important changes to the network calendar for all Hiawatha Academies students the week of January 3rd.  

With student and staff safety at the center of our decision making, we have decided to extend winter break for students through Wednesday,  January 5th. This will allow us to offer free COVID-19 testing for students and staff before welcoming students back into the building on January 6th. These results will help us better understand the spread of COVID in our school community and make thoughtful decisions about whether we must shift to distance learning in the coming weeks. 

What this means for families: 

 • Monday, December 20th - Wednesday, January 5th: No school for students 
 • Monday, January 3rd and Tuesday, January 4th: No school, families are strongly encouraged to bring to one of the following opportunities for COVID testing:
  • Jan 3,  11:00 am - 7:00 pm: HCHS (click for map)
  • Jan 4, 7:00 - 3:00 pm: HLA-N (click for map)
 • Wednesday, January 5th: No school, families will receive their child’s COVID test results and next steps if their child has tested positive
 • Thursday, January 6th: Students return to school unless they have received a positive COVID test result.
 

What if a significant number of students and staff test positive for COVID?

If testing reveals an extreme number of cases in a school or classroom, we may need to shift that classroom or school to distance learning. 

If this happens, then students would not attend school on Thursday, January 6th, and Friday, January 7th.  On these days, families would be invited to pick up technology and teachers would use these days to prepare for the start of distance learning on January 10th.   

On Wednesday, January 5th after test results have been reviewed, we will inform families as to whether students should report to school on Thursday as planned, or whether they should remain home and prepare to start distance learning on January 10th. 

We recognize that these are big changes with a significant impact on all of our students, families, and staff. We are confident that taking this time to conduct Covid testing will allow us to provide in-person learning under the safest conditions possible based on the data we will have available. Going forward,  we will also continue offering weekly testing to students and staff in order to help us make accurate and quick decisions. 

Thank you for your partnership and understanding.

* * *

SPANISH

Esta actualización incluye importantes cambios al calendario de la red para todos los estudiantes de Hiawatha Academies la semana del 3 de enero.  

Con la seguridad de estudiantes y personal en el centro de nuestra toma de decisiones, hemos decidido extender las vacaciones de invierno para los estudiantes hasta el miércoles 5 de enero. Esto nos permitirá ofrecer pruebas gratis de COVID-19 para estudiantes y personal antes de darle la bienvenida a los estudiantes de regreso a  los edificios el 6 de enero. Estos resultados nos ayudarán a entender mejor la propagación del COVID en nuestra comunidad escolar y a tomar decisiones informadas sobre si debemos pasar a aprendizaje a distancia en las siguientes semanas. 

Lo que esto significa para las familias: 

 • Lunes 20 de diciembre - miércoles 5 de enero: No habrá escuela para los estudiantes 
 • Lunes 3 de enero y martes 4 de enero: No habrá escuela, se le recomienda vigorosamente a las familias que traigan a sus niños a una de las siguientes oportunidades para hacerse la prueba del COVID: 
  • 3 de enero,  11:00 am - 7:00 pm: HCHS (haga clic para el mapa)
  • 4 de enero, 7:00 - 3:00 pm: HLA-N (haga clic para el mapa) 
 • Miércoles 5 de enero: No hay escuela, las familias recibirán los resultados de la prueba de COVID de sus niños y los siguientes pasos a seguir si su niño(a) ha tenido un resultado positivo. 
 • Jueves 6 de enero: Los estudiantes regresan a la escuela a no ser que ellos hayan recibido un resultado positivo de su prueba de COVID. 

¿Qué pasa si un número significativo de estudiantes y personal tienen resultados positivos de COVID? 

Si las pruebas revelan un número extremo de casos en una escuela o salón de clases, nosotros podríamos necesitar mover ese salón de clases o escuela a aprendizaje a distancia. 

Si esto ocurre, entonces los estudiantes no asistirán a la escuela el jueves 6 de enero y el viernes 7 de enero. Durante estos días, se le invitaría a las familias a venir a recoger tecnología y los maestros usarían esos días para prepararse para el comienzo del aprendizaje a distancia el 10 de enero.    

El miércoles 5 de enero después de que los resultados sean analizados, nosotros le informaremos a las familias si es que los estudiantes deben asistir a la escuela el jueves como estaba planeado, o si es que ellos deben quedarse en casa y prepararse para comenzar el aprendizaje a distancia el 10 de enero. 

Reconocemos que estos son grandes cambios con un impacto significativo a nuestros estudiantes, familias, y personal. Confiamos en que el tomar este tiempo para llevar a cabo pruebas de COVID nos permitirá proveer aprendizaje en persona bajo las condiciones más seguras posibles basados en la información que tendremos disponible. En el futuro, también continuaremos ofreciendo pruebas semanales a los estudiantes y al personal para poder ayudarnos a tomar decisiones precisas y rápidas. 

Gracias por su colaboración y comprensión.

 

* * *

SOMALI

Cusboonaysiintaan waxaa ku jira isbedelada muhiimka ah ee jadwalka shabakada ee dhammaan ardayda Hiawatha Academies oo ah usbuuca Janaayo 3deeda.  

Anaga oo ardayda iyo shaqaaluhuba ay xuddun u tahay go'aan gaadhistayada, waxa aanu go'aansanay in aanu kordhino fasaxa jiilaalka ardayda ilaa Arbacada, Janaayo 5teeda. Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan siino baritaanka COVID-19 bilaash ah ardayda iyo shaqaalaha ka hor inta aan ardayda ku soo noqonin dhismayaasha iskuulada Janaayo 6-deeda. Natiijooyinkani waxay naga caawin doonaan inaan si wanagsan u fahanno faafitaanka COVID ee bulshada dugsigeena oo aan gaadhno go'aamo fikir leh oo ku saabsan haddii ay tahay inaan u gudubno waxbarashada fogaanta ama khadka laga dhigto toddobaadyada soo socda

Maxay tani uga dhigan tahay ama ka samaynaysaa qoysaska: 

 • Isniin, Diisambar 20-keeda - Arbaco, Janaayo 5-teeda: Ma jiro iskuul ay ardaydu dhigtaan
 • Isniin, Janaayo 3deeda iyo Talaado, Janaayo 4-deeda: Iskuulko majiro, waxa qoysaska lagula talinayaa inay yimaadaan mid kamid ah fursadaha la iskaga baadhayo COVID iyo baaritaanada socda:
  • Jan 3,  11:00 subaxnimo - 7:00 habeenimo: HCHS (taabo hadaad mapka rabtid)
  • Jan 4, 7:00 subaxnimo- 3:00 galabnimo: HLA-N (taabo hadaad mapka rabtid)
 • Arbacada, Janaayo 5-deeda: Dugsi ma jiro, qoysasku waxay heli doonaan natiijada baaritaanka COVID-ga ee ilmahooda iyo tillaabooyinka xiga haddii ilmahoodu laga helo COVID
 • Khamiis, Janaayo 6-deeda: Ardaydu waxay ku soo noqonayaan dugsiga hadii aan laga helin natiijo sheegaysa baaritaanka COVID inuu sheegaya in uu qofku leeyahay.
 

Ka warran haddii tiro aad u badan oo arday iyo shaqaale ah laga helo COVID?

Haddii imtixaanku muujiyo tiro aad u badan oo kiisas ah oo ka jira dugsiga ama fasalka, waxa laga yaabaa inaan u baahanahay inaan fasalkaas ama dugsiga u beddelno waxbarasho fog ama khadka la barto. 

Haddii ay tani dhacdo, markaa ardaydu ma aadayaan dugsiga Khamiista, Janaayo 6-deeda, iyo Jimcaha, Janaayo 7-deeda. Maalmahan, qoysaska waxaa lagu martiqaadi doonaa inay soo qaataan tignoolajiyada, macalimiintuna waxay isticmaali jireen maalmahan si ay ugu diyaar garoobaan bilawga waxbarashada fogaanta ama khadka Janaayo 10-keeda..    

Arbacada, Janaayo 5-teeda kadib marka natiijada baaritaanka dib loo eego, waxaan ku wargelin doonaa qoysaska inay ardaydu iska xaadiriyaan dugsiga Khamiista sidii qorshuhu ahaa, ama inay guriga joogaan oo ay isu diyaariyaan inay bilaabaan waxbarashada fogaanta Janaayo 10-keeda.. 

 Waxaan aqoonsannahay inay kuwani yihiin isbeddello waaweyn oo saameyn weyn ku leh dhammaan ardaydeenna, qoysaska, iyo shaqaalaha. Waxaan ku kalsoonahay in qaadashada waqtigan si aan u samayno baaritaanka Covid ay noo ogolaan doonto inaan bixino waxbarashada shaqsi ahaan hoos timaada xaaladaha ugu nabdoon ee suurtogalka ah iyadoo lagu saleynayo xogta aan heli doono. Horey u socoshada, waxaan sidoo kale sii wadi doonaa bixinta baaritaanda todobaadlaha ah ardayda iyo shaqaalaha si ay nooga caawiyaan inaan gaarno go'aamo sax ah oo degdeg ah.

Waad ku mahadsan tahay iskaashigaaga iyo fahamkaaga.