October 8th: Conferences! | Covid Update | Family Association Meeting | New hires

 

Quarter 1 Conferences

We are already at the end of our first quarter and it’s time for conferences. Conferences will be virtual this year. This is a great time for parents to meet with their student’s teachers and check in on their academic progress. Please look forward to communication from your campus to sign up for virtual conferences.

 • HLA-N:
  • Oct 25 & 27, 4 - 7:30 pm
  • Oct 29, 7:30 am - 3 pm
 • HCP-N:
  • Oct 26 & 28, 4 - 7:30 pm
  • Oct 29, 7:30 am - 3 pm
 • HCP-K:
  • Oct 26 & 28, 5 - 8 pm
  • Oct 29th, 9 am - 1 pm
 • HCHS:
  • Oct 29, 2 - 7 pm

 

Covid Safety

We currently only have three positive Covid-19 cases at Hiawatha. Please continue to monitor Covid-19 cases on our Covid-19 Dashboard updated daily!

 

EVENT: Oct 14th, Hiawatha Family Association meets with Interim E.D. La Shawn Ray

Hiawatha Family Association is inviting all families to join the Family Association meeting with La Shawn Ray, Interim Executive Director of Hiawatha Academies. Event details will be posted on the Family Association webpage by Oct 11th. Join Family Association Facebook Group.

 

New Senior Officer Hires

We are excited to be communicating the hires for senior positions at Hiawatha Academies. They bring a wealth of knowledge to Hiawatha, and are excellent additions to our team!
 

Lindsey Hoy - Senior Academic Officer:
Lindsey will be leading the Academic Program Team partnering with each campus Principal and Instructional Leadership Team to fulfill the mission of providing a great school for every child

Montquice McCoy - Senior Human Resources Officer
Montquice will be leading the human resources duties for the Hiawatha Academies!

* * *

Spanish

Conferencias del 1er Trimestre 

Ya estamos a fines del primer trimestre y es tiempo de conferencias. Las conferencias serán virtuales este año. Ésta es una buena oportunidad para que los padres se reúnan con los maestros de sus estudiantes y platiquen de su progreso académico. Por favor esperen comunicación de su escuela para registrarse para conferencias virtuales.  

 • HLA-N:
  • 25 y 27 de Oct , 4 - 7:30 pm
  • 29 de Oct , 7:30 am - 3 pm
 • HCP-N:
  • 26 y 28 de Oct, 4 - 7:30 pm
  • 29 de Oct, 7:30 am - 3 pm
 • HCP-K:
  • 26 y 28 de Oct, 5 - 8 pm
  • 29 de Oct, 9 am - 1 pm
 • HCHS:
  • 29 de Oct, 2 - 7 pm

Seguridad de Covid 

Actualmente tenemos sólo 3 casos positivos de Covid-19 en Hiawatha Academies. ¡Por favor continúen revisando los casos de Covid-19 en nuestro Tablero de Covid-19 actualizado diariamente! 

 

EVENTO: 14 de Octubre, la Asociación de Familias de Hiawatha se reúne con el Director Ejecutivo Interino La Shawn Ray

La Asociación de Familias de Hiawatha está invitando a todas las familias a unirse a la reunión de la Asociación de Familias con La Shawn Ray, Director Ejecutivo Interino de Hiawatha Academies. Detalles del evento serán publicados en la página web de la Asociación de Familias a más tardar el 11 de Octubre. Únase al Grupo de Facebook de la Asociación de Familias.

 

Nuevas Contrataciones de Altos Funcionarios

Estamos felices de comunicar las contrataciones para cargos directivos en Hiawatha Academies. ¡Ellas traen muchísimo conocimiento a Hiawatha, y son excelentes adiciones a nuestro equipo! 

Lindsey Hoy - Directora de Asuntos Académicos:
Lindsey dirigirá el Equipo de Programación Académica colaborando con los Directores y Equipos de Liderazgo Instruccional de cada escuela para cumplir con la misión de proveer una gran escuela para cada niño

Montquice McCoy - Directora de Recursos Humanos
Montquice liderará las obligaciones de recursos humanos para Hiawatha Academies 

* * *

Somali

Shirarkii Rubuca 1 - Shirar arday, waalid, iyo, macalimiin

Waxaan gaadhnay dhamaadkii Rubucii ugu horeeya ama koobaad waana wakhtigii Shirarka ardayda, walidada, iyo macalimiinta ama Konfaransis. Sanadkan shirarka waxay noqonayaan Xaga computerka ama is’arag tiknolojiyad ah. Tani waa wakhti ku habboon waalidiinta inay la kulmaan macallimiinta ardaydooda oo ay iska hubiyaan horumarka waxbarashadooda. Fadlan ka filo isgaarsiin ka imanaysa iskuulkaaga si iskugu duwaangalisid Shirarka khadka ka soo galaya.

 • HLA-N:
  • Oktoobar 25 iyo 27, 4 - 7:30 pm
  • Oktoobar 29, 7:30 subax - 3 galabnimo
 • HCP-N:
  • Oktoobar 26 iyo 28, 4 - 7:30 pm
  • Oktoobar 29, 7:30 subax - 3 galabnimo
 • HCP-K:
  • Oktoobar 26 & 28,  5 - 8 galabnimo
  • Oktoobar 29 -keeda, 9 subaxnimo -ilaa 1 galabnimo
 • HCHS:
  • Oktoobar 29, 2 - 7 galabnimo 

 

Badbaadada Covid 

Hadda waxaan haynaa saddex xaaladood oo togan oo ah Covid-19 oo laga helay Akadeemiyada Hiawatha. Fadlan sii wad inaad la socotid kiisaska Covid-19 ee ku jira Dashboordhigayaga oo maalin walba la cusbooneysiiyo! 

 

DHACDO ama Munaasabad: Oktoobar 14 keeda, waa Shirkii Qoysaska oo la isbaranayo oo noo macsuumanyahay Agaasimaha Waxbarashada Ku -meelgaarka ah La Shawn Ray

Ururka Qoyska ee Hiawatha wuxuu ku martiqaadayaa dhammaan qoysaska inay ku soo biiraan kulanka Ururka Qoyska ee lala qaadanaya  La Shawn Ray, Agaasimaha Fulinta Ku -meelgaarka ah ee Akadeemiyada Hiawatha.Faahfaahinta dhacdada waxaa lagu dhajin doonaa bogga Family Association webpage ilaa Oktoobar 11 -keeda. Ka qaybgal Family Association Facebook Group.

 

Shaqogalinta Saraakiil Sare

Waxaan ku faraxsanahay inaan idin ogaysiino shaqaalaynta jagooyinka sare ee Akadeemiyada Hiawatha. Waxay u keenidoonaan aqoon fara badan Hiawatha, waana waxkubiir aad u fiican markay noqoto kooxdayada!

Lindsey Hoy - Sarkaalka Waxbarashada Sare:
Lindsey waxay hormuud ka noqon doontaa Kooxda Barnaamijka Tacliinta oo la shuraakoobaysa Xarun kasta iyo Kooxda Hoggaaminta Waxbaridda si ay u fuliyaan hadafka ah in ardaywalba la siiyo dugsi iyo tacliin fiican.

Montquice McCoy - Sarkaalka Sare ee Shaqaalaha
Montquice ayaa hogaamin doona waajibaadka shaqaalaha ee Akadeemiyada Hiawatha