August 20th: School starts next week! Updates.

Dear Hiawatha parents and guardians,

First, let us acknowledge that it has been quite the past year and we couldn’t have done it without your support, patience, and partnership, so thank you! 

This year, all of our campuses are working extra hard to welcome our scholars back into our buildings, from e-update events to set families up to complete their forms, to back-to-school nights where families and students meet their teachers and tour their schools. It’s been a heartwarming and uplifting experience, working together to make sure our families have the best experience and our scholars experience a happy and joyous learning environment from the start.

Welcome again to a new academic school year. Outlined below are a few important dates and information before we start classes next week.

Sincerely,

La Shawn Ray
Interim Executive Director

 

Important Dates

 • First day of school
  • August 24: Kindergarten, 5th Grade, and 9th Grade
  • August 26: 1st - 4th Grade, 6th - 8th Grade, and 10th -12th Grade
 • September 6: Labor Day/No school for students
 

Covid-19 Safety Plan

Student and staff’s health is at the top of our priority list and we have a safety plan in place to ensure as few risks as possible to exposure/infections. You can read about our covid safety plan for the school year here. Covid Safety Plan

 

Learning Model

Hiawatha Academies will be fully in-person for SY21-22. Read more here.

 

Communications Expectations

This year we are asking families to start calling campuses and use new email addresses to directly reach campuses! So save and familiarize yourself with the information below


Hiawatha Calendars

Click here to access campus-specific calendars on our website, you can even subscribe to it and add it to your phone’s/email calendar! This year there might be changes to some dates, and we want to make sure you are up to date on all events and subsequent event changes that may occur, and this is a great way for us to stay up to date.


Completing e-Update

It is very important that you complete the e-update. If you haven’t already, you can go to our parent portal webpage for video tutorials to help guide you. If you are in need of further assistance please call your office number.

* * *


SPANISH

Estimados padres, madres, y guardianes de Hiawatha,

Primero, reconozcamos que el último año ha sido bastante complicado y que no lo podríamos haber hecho sin su apoyo, paciencia y colaboración, así que gracias!

Este año, todas nuestras escuelas están trabajando muy duro para darle la bienvenida a nuestros estudiantes regresando a nuestros edificios, de eventos de e-update para que las familias puedan completar sus formularios, a noches de regreso a la escuela donde familias y estudiantes conocen a sus maestros y recorren sus escuelas. Ha sido una experiencia conmovedora e inspiradora, trabajar juntos para asegurar que nuestras familias tengan la mejor experiencia y que nuestros estudiantes tengan un entorno de aprendizaje alegre y feliz desde el principio.

Bienvenidos de nuevo a un nuevo año académico. A continuación detallamos algunas fechas e información importantes antes de que comencemos las clases la próxima semana.

Sinceramente,

La Shawn Ray
Director Ejecutivo Interino

 

Fechas Importantes

 • Primer día de clases
  • 24 de Agosto: Kindergarten, 5º Grado and 9º Grado
  • 26 de Agosto: 1º - 4º Grado , 6º - 8º Grado, y 10º -12º Grado
 • 6 de Septiembre: Día del Trabajo (Labor day)/No hay clases para estudiantes

 

Plan de Seguridad para Covid-19

La salud de los estudiantes y del personal ocupa el primer lugar en nuestra lista de prioridades y hemos implementado un plan de seguridad para asegurar la menor cantidad de riesgos posibles de exposición/infecciones. Usted puede leer sobre nuestro plan de seguridad para covid para el año escolar aquí. Covid Safety Plan

 

Modelo de Aprendizaje

Hiawatha Academies estará completamente en persona para SY21-22. Lea más aquí.

 

Expectativas de Comunicación

¡Este año les estamos pidiendo a las familias que comiencen a llamar a las escuelas y utilicen nuevas direcciones de correo electrónico que llegan directamente a las escuelas! Así que guarden y familiarícense con la información a continuación.

 

Calendarios de Hiawatha

Haga clic aquí para acceder los calendarios específicos de cada escuela en nuestra página web, ¡usted incluso puede suscribirse al calendario y añadirlo al calendario de su celular/correo electrónico! Este año podrían haber cambios a algunas fechas, y queremos asegurarnos que ustedes estén al día con todos nuestros eventos y cambios a éstos que pudiesen ocurrir, y esta es una gran manera para mantenernos a día.

Completar el e-Update

Es muy importante que usted complete el e-update. Si usted aún no lo ha hecho, usted puede ir a nuestra página web del portal de padres para ver tutoriales en video para ayudar a guiarlo. Si usted necesita más asistencia por favor llame al número de la oficina de su escuela.

* * *

SOMALI
 
 

Gacaliyeyaal Waalidiinta iyo mas'uuliyiinta qaaliga ah ee Hiawatha,

Marka hore, aan qirno inay ahayd sanadkii la soo dhaafay oo ahaa mid aad u adag oo aanan waxba noo soortagalilahayn la’aanta taageeradaada, dulqaadkaaga iyo iskaashigaaga, markaa mahadsanid!

Sanadkan, iskuuladayada oo dhan waxay si adag uga shaqaynayaan sida loo soo dhawaynlahaa ardaydayada. Laga bilaabo e-update munasabada la yidhaahdo oo qoysaska ka caawinaysa sida loo buuxinlahaa foomyada buuxinta ubaahan, iyo Habeenada la dhaho iskuul kunoqodka oo ardayda iyo qoysaskoodu baranayaan macalimiintooda iyo ay arkayaan iskuulkoda. Waxay ahayd arin qalbiga dajisa iyo dhiirigalinleh inaan wada shaqayno oon hubino qoysaskeenu inay helaan aragtida ugu fiican iyo ardayda oo dareema inay meel farxad leh ay wax ku baranayaan ugu horaynba.

Ku soo dhowow mar labaad sanad dugsiyeedka cusub. Hoos waxaa lagu sharraxay dhowr taariikho iyo macluumaad muhiim ah ka hor intaanan bilaabin fasallada waxbarashada toddobaadka dambe.

Si daacad ah,

La Shawn Ray
Agaasimaha Fulinta Ku Meel Gaarka ah


Taariikhaha Muhiimka ah

 • Maalinta uhoraysa ee iskuulka
  • Ogosto 24eeda:  Xanaanada ama Kindhargardan, Fasalka 5aad iyo fasalka 9aad
  • Ogosto 26eeda: Fasalada 1aad -ilaa- 4add, 6aad -ilaa- 8aad, iyo 10aad -ilaa-12aad
 • Sabteembar 6deeda: Waa maalinta shaqaalaha / Iskuul uma jiro ardayda

Qorshaha Badbaadada Covid-19

Caafimaadka ardayga iyo shaqaalaha ayaa ugu sarreeya liiska mudnaanteenna waxaanna haysannaa qorshe badbaado si aan u hubinno inta ugu yar ee suurtogalka ah ee soo -gaadhista/caabuqyada. Waxaad ka akhrisan kartaa qorshahayaga badbaadada covid ee sanad dugsiyeedka ka eeghalkan. Qorshaha Badbaadinta Covid


Qaabka Waxbarashada

Waxbarshada Hiawatha Academies oo sanad dugsiyeedka 21-22 waxay noqonaysaa mid Is’arag kaliya ah oo dhammaystiran ardayda oo dhan iskuulka ayay wax ku baranayaan. Halkan ka akhri faahfaahin halkan.


Isgaarsiinta la Rajaynayo

Sannadkan waxaan ka codsanaynaa qoysaska inay bilaabaan inay soo wacaan xarumaha iskuulkooda ayna isticmaalaan cinwaano emaylka oo cusub si ay si toos ah u gaaraan xarumaha laga rabo! Markaa keydso oo bar naftaada macluumaadka hoose


Kalandarka Hiawatha

Riix Halkan si aad uga hesho jadwalka taariikhda kambuyuutarrada ee websaydhkeenna, xitaa waad iska qori kartaa oo ku dari kartaa jadwalka taleefankaaga/emaylkaaga! Sannadkan waxaa laga yaabaa in isbeddel lagu sameeyo taariikhaha qaarkood, waxaanan rabnaa inaan hubinno inaad la socotid dhammaan dhacdooyinka iyo isbeddelada dhacdooyinka dambe ee dhici kara, tanina waa hab wanaagsan oo aan ula soconno taariikhda.


Buuxinta Foomka e-Update

Aad iyo aad ayay muhiim utahay inaad buuxiso foomka e-update. Hadaanad hore ubuuxin, waxaad tagikartaa meesha waalidiinta ee websaytkayaga webpage si aad uga daawato fidiyow kaa caawinaya sida loo buuxiyo. Hadaad caawimo kale aad ubaahantahay, fadlan soo wac xafiiskaga.