Update Center » Network Updates

Network Updates

Feb 26th: Learning Model Updates
Last week Governor Walz announced new guidance that allows middle and high schools to begin offering a hybrid or in-person learning model assuming they can implement the health and safety mitigation strategies.
 
Hiawatha’s decision to offer in-person opportunities is based on COVID-19 case rates in our community, family preference, the number of staff available to work in-person, and careful planning aligned to federal and state health guidelines. We remain committed to providing a high-quality distance learning model and in-person learning options to students whose families make that choice.
  • Kindergarten - 2nd Grade: Students will remain in their current cohort for distance / in-person learning for the remainder of the third quarter. The number of in-person seats available during the fourth quarter (3/29-6/9) will be dependent on staffing and meeting MDH and CDC risk mitigation guidelines.  Calls to families to learn more about learning model preference will be made based on the number of available seats. 
  • 3rd - 4th Grade: We have set a target date of March 22nd to begin offering an in-person option for 3rd and 4th grade. Families are currently being contacted by staff to select the distance or in-person option.
  • 5th - 12th Grade: In-person learning support for small groups began on 2/22 at Kingfield and HCHS, and will begin at Northrop on 3/1. On Monday, we will text families a form to submit their preference for distance or in-person learning during the fourth quarter. Please complete the form for EACH Hiawatha student in grades 5 - 12 by Wednesday, 3/3. We will then communicate the program and schedule details by mid-March. 
La semana pasada el Gobernador Walz anunció nueva orientación que permite que las escuelas intermedias y las escuelas secundarias comiencen a ofrecer un modelo de aprendizaje híbrido o en persona asumiendo que estas pueden implementar las estrategias de mitigación por salud y seguridad.
 
La decisión de Hiawatha de ofrecer oportunidades en persona está basada en las tasas de casos de COVID-19 en nuestra comunidad, la preferencia de las familias, el número de personal disponible para trabajar en persona, y cuidadosa planificación alineada a orientaciones de salud federales y estatales. Seguimos comprometidos a proveer un modelo de aprendizaje a distancia y opciones de aprendizaje en persona de alta calidad para estudiantes cuyas familias elijan esa opción.
  • Kínder- 2º Grado: Los estudiantes se mantendrán en sus grupos actuales para aprendizaje a distancia / en persona por el resto del tercer trimestre. El número de asientos en persona disponibles durante el cuarto trimestre (3/29-6/9) dependerá de las dotaciones del personal  y de cumplir con las orientaciones de mitigación de riesgo de MDH y CDC. Llamadas a las familias para saber más sobre su preferencia de modelo de aprendizaje serán hechas basado en el número de asientos disponibles.  
  • 3º - 4º Grado: Hemos fijado la fecha plazo del 22 de Marzo para comenzar a ofrecer una opción en persona para 3º y 4º grado. Las familias están siendo actualmente contactadas por el personal para elegir la opción a distancia o en persona. 
  • 5º - 12º Grado: Apoyo de aprendizaje en persona para grupos pequeños comenzó el 2/22 en Kingfield y HCHS, y comenzará en Northrop el 3/1. El Lunes, le enviaremos a las familias un formulario por texto para presentar su preferencia de aprendizaje a distancia o en persona durante el cuarto trimestre. Por favor completen el formulario para CADA estudiante de Hiawatha en grados 5 - 12 para el Miércoles 3/3. Nosotros entonces comunicaremos los detalles del programa y horario para mediados de Marzo. 
Toddobaadkii hore Utaliyaha Gobolka Minnesota ee Walz wuxuu ku dhawaaqay hagitaan cusub oo u oggolaanaya dugsiyada dhexe iyo sare inay bilaabaan inay bixiyaan qaab waxbarasho labo mid ah, mid iskuulka iyo is’arag ah iyo mid fogasho iyo is’arag isku darsan ah iyagoo u maleynaya inay hirgelin karaan istiraatiijiyadda ilaalinta caafimaadka iyo amniga.
 
Go'aanka Hiawatha ee ah inay siiso fursado waxbarashada shaqsiyeed waxay ku saleysan tahay heerarka kiisaska COVID-19 ee beesheena, doorbidida qoyska, tirada shaqaalaha loo heli karo inay ku shaqeeyaan shaqsi ahaan, iyo qorshe taxaddar leh oo la jaanqaadaya tilmaamaha caafimaadka federaalka iyo gobolka. Waxaan weli u heellan nahay bixinta qaab tayo sare leh oo waxbarashada fog ah iyo ikhtiyaarrada waxbarashada shaqsiyeed ee ardayda qoysaskoodu 'xulashadaas doorteen
  • Kindargardan ama Xanaanaynta ilaa – Fasalka 2 aad: Ardaydu waxay kusii nagaan doonaan kooxdooda hada waxbarashada fog / shaqsi ahaaneed ama is’araga ah inta ka hartay rubuca saddexaad. Tirada kuraasta waxbarashada qof ahaaneed ee la heli karo inta lagu jiro rubuca afaraad (3 / 29-6 / 9) waxay ku xirnaan doontaa shaqaaleynta iyo la kulanka MDH iyo tilmaamaha yareynta halista ee CDC. Wicitaanada loo diridono qoysaska si ay wax uga bartaan ayna uga doorbidaan qaabka waxbarashada waxaa lagu sameyn doonaa iyadoo lagu saleynayo tirada kuraasta la heli kar. 
  • Fasalda 3 aad – ilaa 4 aad: Waxaan dejinay taariikh bartilmaameed ah oo ah 22-ka Maarso si aan u bilowno bixinta shaqsiyan ikhtiyaarka ah ee fasalka 3aad iyo 4aad Qoysaska ayaa hadda lala xiriirayaa shaqaaluhu si ay u doortaan waxbarashada fog oo khadka laga dhigto ama ku shaqsi’ahaneed ama iskuulka lagu dhigto
  • Fasalada 5 aad ilaa 12: Waxaan ka bilownay inaan kusoo celino iskuulka kooxo arday yaryar oo aan tageernay inay sifiican ugu soo labtaan iskuulka 2/22 keedii oo ka bilaabmay Kingfield iyo HCHS markaa waxaan ubilaabidoonaa Northrop Bisha 3/1 deeda inay koox yaryar kusoo laabtaan iskuulka. Isniinta, waxaan qoraal u diri doonnaa qoysaska foom ay ku soo gudbinayaan dookhooda oo ah ama waxbarasho khadka ah ama waxbarsho iskuulka ah inta lagu jiro Rubuca afaraad. Fadlan usoo buuxi foomkan oo aad ubuuxinayso arday walba oo dhigta Hiawatha oo kujira fasalada 5 aad ilaa 12 aad ka hor maalinta Arbacada, 3/3. Markaa waxaan kula soo socodsiindoonaa barnamijka waxbarasha iyo faahfaahinteeda wakhtiga Maarso kala badhkeeda.