Learning Model » Current Learning Model

Current Learning Model

Hiawatha Academies will be fully in-person for SY21-22. We will continue evaluating and seeking input from families, staff, and students, and also consider county case rates and recommendations from the MN Department of Health, MN Department of Education, and CDC, to determine future learning models.

* * *

Spanish
Hiawatha Academies estará completamente en persona para el año escolar 21-22. Continuaremos evaluando y buscando opiniones de las familias, personal y estudiantes, y también consideraremos las tasas de casos en el condado y las recomendaciones del Departamento de Salud y del Departamento de Educación de MN y la CDC, para determinar futuros modelos de aprendizaje.

* * *

Somali
Hiawatha Academies wuxuu noqonayaa waxbarasho buuxda oo is’arag kaliya ah sanad iskuulaadka 21-22 ga ah. Waxaan sii wadi doonnaa qiimeynta iyo raadinta talooyinka qoysaska, shaqaalaha, iyo ardayda, waxaan kaloo tixgelin doonnaa xaguu marayo heerka kiisaska degmada iyo talooyinka Waaxda Caafimaadka MN, Waaxda Waxbarashada MN, iyo CDC, si loo go'aamiyo qaababka waxbarashada ee mustaqbalka soo socda.