Learning Model » Current Learning Model

Current Learning Model

Jan 20th: Hiawatha Academies Learning Model Update

On February 8, in-person learning will begin five days a week for Kindergarten, 1st, and 2nd-grade students whose families’ chose the in-person learning option on the form in November. Families who selected the in-person option will receive a call from their school to confirm. Due to the number of students who opted into in-person learning and our staff available to teach in person, we are unable to accept additional students into K-2 in-person learning at this time.

All students in grades 3 - 12 and students in grades K-2 whose families did not choose the in-person option will remain in distance learning. 

On February 22, eligible students in 5th - 12th grade will be invited to come to school for learning support. This is in addition to the distance learning program already in place for all 5th - 12th graders. If your student is eligible to participate, you will be contacted by your school the week of January 25th.

On February 4th and 5th, there will be no instruction or childcare for students in grades K-8 so that staff may have a planning day.

Hiawatha’s decision to offer in-person opportunities is based on decreasing COVID-19 case rates in our community, family preference, the number of staff available to work in-person, and careful planning aligned to state health guidelines. 

 

El 8 de Febrero, el aprendizaje en persona comenzará cinco días por semana para estudiantes de Kindergarten, 1º y 2º grado cuyas familias eligieron la opción de aprendizaje en persona en el formulario en Noviembre. Las familias que eligieron la opción en persona recibirán una llamada de su escuela para confirmar. Debido al número de estudiantes que optaron al aprendizaje en persona y nuestro personal disponible para enseñar en persona, en este momento no podemos aceptar a estudiantes adicionales al aprendizaje en persona .

Todos los estudiantes en grados 3 - 12 y estudiantes en grados K-2 cuyas familias no eligieron la opción en persona se mantendrán en aprendizaje a distancia. 

El 22 de Febrero, estudiantes elegibles en grados 5º - 12º serán invitados a venir a la escuela para apoyo de aprendizaje. Esto es una adición al programa de aprendizaje a distancia ya existente para todos los estudiantes de 5º - 12º grado. Si su estudiante es elegible para participar, usted será contactado por su escuela la semana del 25 de Enero. 

El 4 y el 5 de Febrero, no habrá enseñanza o cuidado de niños para estudiantes en grados K-8 para que el personal pueda tener un día de planificación. 

La decisión de Hiawatha de ofrecer oportunidades en persona está basada en una disminución de tasas de casos de COVID-19 en nuestra comunidad, preferencia de las familias, el número de personal disponible para trabajar en persona, y cuidadosa planificación alineada a orientación de seguridad del estado. 

8da Febraayo, ardayda Xanaanada, ardayda fasalka 1aad iyo 2aad ee qoysaskoodu ee ku 'doorteen nidaamka wax kubarashada iskuulka foomka bishii Nofeembar waxaa u bilaabanaya wax kubarashada iskuulka shan maalmood usbuucii. Qoysaska doortay xulashada wax kubarista iskuulka waxaa laga soo wici doonaa iskuulkooda. Sababa la xiriira tirada ardayda doortey wax-barashada iskuulka iyo shaqaalaheena diyaarka u ah inay iskuulka wax kubaraan, ma awoodno inaan aqbalno arday dheeri ah fasalada xanaanada ilaa fasalka labaad ee raba in ay iskulka wax kubartaan xilligan.

Dhammaan ardayda ku jirta fasallada 3 - 12 iyo ardayda dhigata fasallada xanaanada ilaa fasalka 2aad ee qoysaskoodu aysan dooran xulashada wax kubarashada iskuulka waxay ku sii jiri doonaan waxbarashada masaafada. 

22-ka Febraayo, ardayda u-qalanta ee dhigata fasalka 5aad - 12aad waxaa lagu casuumi doonaa inay u yimaadaan iskuulka taageero waxbarasho. Tan waxaa sii dheer barnaamijka waxbarashada masaafada oo horeyba ugu jirtay dhammaan ardayda fasallada 5aad - 12aad. Haddii ardaygaagu u-qalmo inuu ka qaybqaato, waxaa kula soo xiriiri doona iskuulkaaga toddobaadka Janaayo 25-keeda. 

4-ta iyo 5-ta Febraayo, ma jiri doonaan wax baris ama xanaano caruur oo loogu talagalay ardayda dhigata fasalada xanaanada ilaa 8aad si shaqaaluhu u helaan maalin qorsheyn ah. 

Go'aanka Hiawatha ee ah inay siiso fursadaha wax kubarashada iskuulka waxay ku saleysan tahay hoos u dhaca tirada kiisaska COVID-19 ee bulshadeena, doorbidida qoyska, tirada shaqaalaha loo heli karo inay ka shaqeeyaan wax kubariska iskuulka, iyo qorshe taxaddar leh oo la jaanqaadaya tilmaamaha caafimaadka gobolka.