Summer Learning Program » High School Credit Recovery Program

High School Credit Recovery Program

Scholars with learning gaps and/or those who are credit deficient will have the opportunity to attend summer school at HCHS in order to stay on track for a 4-year graduation. These scholars will attend classes 5 days/week for as many as 4 hours/day.  Specific course offering will be determined later this spring.

Transportation: 
HCHS students participating in summer school will be provided a Metro Transit card unless the student receives special transportation as part of an existing IEP or 504 plan.

Duration: 
Start and end dates: June 12th - June 30th
Format: 5 days/ week for 3 weeks

Los estudiantes con brechas de aprendizaje y/o aquellos que tienen deficiencia de créditos tendrán la oportunidad de asistir a la escuela de verano en HCHS para mantenerse encaminados hacia una graduación de 4 años. Estos estudiantes asistirán a clases 5 días a la semana hasta 4 horas al día. La oferta de cursos específicos se determinará más adelante esta primavera.

Transporte: 
Estudiantes de HCHS que participen en la escuela de verano recibirán una tarjeta de Metro Transit, a no ser que el estudiante reciba transporte especial como parte de un IEP o un Plan 504 vigente.

Duración: 
Fechas de Inicio y Fin: 12 de June - 31 de June
Formato: 5 días/ semana por 3 semanas

Ardayda leh nusqaamaha waxbarashada iyo/ama kuwa ku liidata buundooyinka waxay heli doonaan fursad ay ku xaadiraan dugsiga xagaaga ee HCHS si ay ugu sii socdaan dariiqa qalin-jabinta 4-sano. Ardaydani waxay tagi doonaan fasalada 5 maalmood todobaadkii ilaa 4 saacadood maalintii. Bixinta koorsada gaarka ah ayaa la go'aamin doonaa dabayaaqada gu'gan.

Gaadiidka: 
Ardayda ku jirta iskuulka xagaaga ee HCHS waxa la siindoonaa kar ay baska ku raacaan oo ah Metro Transit, hadii ardaygu uu yahay mid hela gadiid gooni ah oo ku sahabsan IEP ama 504 plan moyee.

Muddada: 
Taariikhaha bilowga iyo dhamaadka: Juun 12 aad - Juun 30 aad
Qaabka: 5 Maalmood/ Isbuucii oo soconaya 3 Isbuuc