HCHS (9-12) » Campus Update

Campus Update

...

English

Spanish

English

Spanish

English/Spanish

Share your input and feedback!
We want to learn more about your family’s experience at Hiawatha Academies so far this school year! Please complete this survey by Friday, October 2nd.

¡Comparta su opinión y retroalimentación!
¡Queremos saber más sobre la experiencia de su familia en Hiawatha Academies hasta ahora en este año escolar! Por favor complete esta encuesta para el viernes 2 de Octubre.

la wadaag fikradaada iyo ra’yigaaga
Fadlan buuxi sahaminta illaa Jimcaha, Oktoobar 2deeda.

Families – 

Welcome or welcome back!  We can’t wait to ‘see’ you this week for our BTS Night virtual gatherings.  We’ll use this time to connect, to share important information about the start of the school year, and to answer any questions you have after watching our orientation videos (see our message from August 20th: Student and Family Orientation).

You should have received an invite from your child(ren)’s advisor(s) with specific access information for their Zoom meeting.  That information is also linked here.  Please plan to log in a bit before 6pm so that we can be supportive in case of any tech issues.  

Meetings will take place as follows:

 • 9th grade students will meet with advisors/advisories tonight at 6pm
 • 10th grade students + 11th grade students in the Miller advisory will meet Tuesday at 6pm
 • 11th and 12th grade students will meet on Wednesday at 6pm

If you are unable to attend at the scheduled time, please let your child’s advisor know.

Again, we look so forward to seeing you!
The team at HCHS

 

Familias – 

¡Bienvenidos o bienvenidos de nuevo! Estamos ansiosos por “verles” esta semana para nuestras orientaciones virtuales. Usaremos este tiempo para conectarnos, compartir información importante sobre el inicio del año escolar y responder cualquier pregunta que tenga después de ver nuestros videos de orientación (vea nuestro mensaje del 20 de agosto: Orientación para estudiantes y familias).

Debería haber recibido una invitación del (de los) asesor(es) de su(s) estudiantes(s) con información de acceso específica para su reunión de Zoom. Esa información también está aquí. Planee iniciar sesión un poco antes de las 6 pm para que podamos ayudar en caso de problemas técnicos. 

Las reuniones se llevarán a cabo de la siguiente manera:

 • Los estudiantes de noveno grado se reunirán con asesores esta noche a las 6 pm
 • Los estudiantes del décimo grado y los estudiantes del grado 11 en la asesoría Miller se reunirán el martes a las 6 pm
 • Los estudiantes del grado 11 y 12 se reunirán el miércoles a las 6 pm

Si no puede asistir a la hora programada, informe al asesor de su hijo.

Nuevamente, ¡esperamos verte!
El equipo de HCHS

 

Qoysas –

Soo dhawoow ama soo dhowow! Kama sugi karno inaan ‘ku aragno’ toddobaadkan kulannadayada BTS Night. Waxaan u isticmaali doonaa waqtigan si aan ugu xirno, si aan u wadaagno macluumaad muhiim ah oo ku saabsan bilowga sanad dugsiyeedka, iyo inaan uga jawaabno wixii su’aalo ah ee aad qabtid ka dib markii aan daawanayno fiidiyowyada hanuuninta ah (arag fariinteenna Ogosto 20-keeda: Hagayaasha Ardayda iyo Qoyska).

 Waa inaad casuumaad ka heshay la-taliyayaasha (yaasha) carruurtaada oo ay la socdaan macluumaad gaar ah oo loogu talagalay kulankooda Zoom. Macluumaadkaas sidoo kale halkan ayaa lala xiriirinayaa. Fadlan qorsheyso inaad gasho waxyar ka hor 6-da maqribnimo si aan u taageerno haddii ay jiraan arrimo teknoloji ah. 

Kulamada ayaa dhici doona sida soo socota:

 • Ardayda fasalka 9aad waxay la kulmi doonaan la taliyayaal / latalin caawa caawa 6 pm
 • Ardayda fasalka 10-aad + ardayda fasalka 11-aad ee la talinta Miller waxay kulmi doonaan Talaadada 6-da fiidnimo
 • Ardayda fasalka 11aad iyo 12aad waxay kulmayaan Arbacada 6-da fiidnimo

Haddii aadan awoodin inaad ka qeybgashid waqtigii loogu talagalay, fadlan ogeysii la-taliyaha cunuggaaga. 

Mar labaad, waxaan sugeynaa inaan ku aragno!
Kooxda HCHS

Families who were unable to attend the Technology and Materials Distribution Event on Thursday, August 20th are invited to come to HCHS on Monday, August 24th between 2 and 5 pm to pick up the technology and materials necessary to begin the school year.  Please see the message from August 13th for more specific information about the purpose, flow, and safety precautions.  We cannot wait to work together with you this year!

Las familias que no pudieron asistir al evento de distribución de tecnología y materiales el jueves 20 de agosto están invitadas a venir a HCHS el lunes 24 de agosto entre las 2 y las 5 pm para recoger la tecnología y los materiales necesarios para comenzar el año escolar. Consulte el mensaje del 13 de agosto para obtener información más específica sobre el propósito, el proceso, y las precauciones de seguridad. ¡Estamos emocionados para trabajar junto con ustedes este año!

Qoysaska aan awoodin inay ka qeybgalaan Munaasabadda Qaybinta Tiknoolajiyadda iyo Qalabka Khamiista, Ogosto 20 waxaa lagu casuumay inay yimaadaan HCHS Isniinta, Ogosto 24th inta u dhaxaysa 2 iyo 5 galabnimo si ay u soo qaadaan tikniyoolajiyadda iyo agabyada lagama maarmaanka u ah bilaabidda sannad dugsiyeedka. Fadlan eeg farriinta laga bilaabo Ogosto 13th wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan ujeeddada, socodka, iyo taxaddarrada amniga. Ma sugi karno inaan wada shaqeyno sanadkaan!

Students and families –

We’re so excited to welcome you back to the 2020-21 school year!  While we wish we all could be together in person, we hope these video resources and next week’s small group Zoom Meetings can virtually unite us in community with one another.

Before your ‘Back To School Night’ next week, please preview each of the following videos:

Videos

 

Other Helpful Links

 

Your child’s advisor will be in touch with the specific Zoom access information you will need to attend next week’s Back to School Night events.

Best,
Nicole Cooley, on behalf of the entire team at HCHS

 

Estudiantes y familias –

¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida al año escolar 2020-21! Desearíamos que todos pudiéramos estar juntos en persona, pero esperamos que estos recursos de video y las orientaciones por Zoom la semana que viene puedan unirnos virtualmente como comunidad entre nosotros.

Antes de tu “Noche de Regreso a la Escuela,” por favor previsualiza los siguientes videos:

Videos

 • Bienvenidos Families – English – Español – Somali
 • El Horario Diario y Preparando para Aprender desde la Casa – English – Español – Somali
 • Apoyo en el Camino a la Universidad – English – Español – Somali
 • Nos Encanta Leer! – English – Español – Somali
 • Tecnologia: Configuración, Ayuda, y Expectativas – English – Español – Somali
 • Nuevo a HCHS? Estamos Felices que Están Aquí! – English – Español – Somali
 • Bienvenidos al 9o Grado
 • Bienvenidos al 10o Grado
 • Bienvenidos al 11o Grado
 • Bienvenidos al 12o Grado

 

Otros Enlaces Útiles

 

El asesor de su estudiante estará en contacto con la información de acceso específica de Zoom que necesitará para asistir a los eventos de la Noche de Regreso a la Escuela de la próxima semana.

Saludos,
Nicole Cooley, en nombre de todo el equipo de HCHS

 

Asalaamu Caleykum Ardayda iyo qoysaska

Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kugu soo dhaweyno sanad dugsiyeedka 2020-21! In kasta oo aan rajeynayno in dhammaanteen aan ahaan karno qof ahaan, haddana waxaan rajeyneynaa aaladaha fiidiyowga iyo isbuuca soo socda kooxda yar ee Zoom Shirarka inay si wada jir ah noo mideyn karaan beel ahaan.

Kahor ‘Habeenki Dugsi Biloow’  ee usbuuca soo socda, fadlan horay u sii muuji fiidiyowyada soo socda:

Fiidiyowyadi

 • Qoysaska Soo Dhaweynta  – Ingiriis – Isbaanish – Soomaali
 • Jadwalka maalinlaha ah & Diyaarinta barashada guriga  – Ingiriisiga – Isbaanishka – Soomaali
 • Kaalmo Wadada Kulliyada – Ingiriisiga – Isbaanish – Soomaali 1, 2, 3, 4
 • Waxaan jecel nahay akhriska! – Ingiriisi – Isbaanish – Soomaali
 • Aasaasida Teknolojiyada, Taageerada, iyo Rajooyinka – Ingiriisiga – Isbaanishka – Soomaali
 • Ma ku cusub tahay HCHS? Waan ku faraxsanahay inaad halkaan joog – Ingiriis – Isbaanish – Soomaali
 • Soo dhaweynta Fasalka 9aad
 • Soo dhaweynta Fasalka 10aad
 • Soo dhaweynta Fasalka 11aad
 • Soo Dhaweynta Fasalka 12aad

 

Xiriirimaha kale ee Caawinta leh

 

La-taliyaha cunuggaaga wuxuu la xiriiri doonaa macluumaadka marin u-socodka ‘Zoom’ waxaad u baahan doontaa inaad ka soo qeybgasho munaasabadaha Isbuuca Dambe ee Dugsiga.

Ugufiican,
Nicole Cooley, iyada oo ku hadlaysa magaca kooxda oo dhan ee HCHS

“Back to School” Technology and Materials Event

Welcome to the new school year!

We’re so excited to kick off this year with a “back to school” event that will help us get supplies and technology to scholars.

On Thursday, August 20th, please come to HCHS to receive learning materials for online learning.  These materials include books, whiteboards, course-specific learning material, and a laptop (if the scholar needs one).

Location

Hiawatha College High School (HCHS)
3500 E 28th St
Minneapolis, MN 55406

Timing

If you can, please arrange to come according to grade level.  (We know that siblings may arrive together, and that’s fine.)  If coming at the grade-specific time doesn’t work for you, never fear!  Come when you can that day, and we will get you what you need.

Thursday, August 20th

 • 10-11:30am: 9th graders
 • 11:30am-1pm: 10th graders
 • 1-2:30pm: 11th graders
 • 2:30-4pm: 12th graders

Flow

Please enter the parking lot from E 28th St.

Final Notes

 • You may arrive by car or on foot.
 • Please wear a mask and maintain social distance.
 • Students and family members are all welcome.
 • If you can’t make it, or if you have any questions, please call our school office at 612-547-9056.

 

Distribución de materiales y tecnología “Regreso a classes”

¡Bienvenidos al nuevo año escolar!

Estamos muy emocionados de comenzar este año con el evento del Nuevo año escolar” . Durante este evento distribuiremos  computadores y tecnología y materiales necesarios para que los estudiantes estén preparados.

El jueves 20 de agosto, venga a HCHS para recibir materiales para el aprendizaje en línea. Estos materiales incluyen libros, pizarrones, material de aprendizaje específico para cada  curso y una computadora portátil (si el estudiante la necesita).

Ubicación

Escuela secundaria Hiawatha College (HCHS)
3500 E 28th St,
Minneapolis, MN 55406

Plan para recoger los materiales

Si puede, haga arreglos para venir de acuerdo al nivel del grado. (Sabemos que los hermanos pueden venir juntos, y eso no presentará problemas). Si llegar a la hora asignada al grado del estudiante  no es la mejor  para usted, ¡no se preocupe! Venga cuando pueda durante día y le daremos  lo que necesita.

Jueves 20 de agosto

  • 10-11: 30am: estudiantes de noveno grado
  • 11:30 am-1pm: estudiantes de décimo grado
  • 1-2: 30pm: estudiantes del grado once
  • 2: 30-4pm: estudiantes del grado doce

Como llegar y estacionar en la escuela:

Ingrese al estacionamiento por la calle E 28th.

Instrucciones finales:

 • Puede venir en coche o caminando.
 • Use una máscara y mantenga la distancia social.
 • Los estudiantes y miembros de la familia son bienvenidos.
 • Si no puede asistir, o si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de nuestra escuela al 612-547-9056.

Week – April 20

Hello Wolves!

Newsletter/update is sent via E-mail
 

Week – April 27

Hello Wolves!

Spanish Version

Somali Version

Newsletter/update is sent via E-mail
 

Week – May 4

Hello Wolves!

 

Week – May 18

Hello Wolves!