Summer Learning Program » Elementary Summer Program

Elementary Summer Program

K - 3rd Grade In-Person Summer School:
90 current Kindergarten through 3rd-grade students will attend half-day in-person summer school instruction provided by Hiawatha teachers. Approximately half the time, students will receive literacy instruction that is developed by Groves Academy — a Hiawatha partner focusing on strong early literacy development, including phonics, reading comprehension, and writing. 

The summer school instruction will build on the literacy instruction students receive throughout the school year, but also includes additional literacy components, such as shared reading. The other half of the school day will be split between community building, recess, and Math.

Safety procedures: 
During Summer School, Hiawatha Academies will continue with COVID infection control precautions including enhanced ventilation systems, encouragement for frequent hand washing, regular cleaning of high touch surfaces, and asking sick students and staff to stay home, report symptoms to the office, and test. There may be additional measures taken, depending on COVID community case rates, and these will be communicated as the need arises.

Transportation:
Transportation will be provided to all students. More details to come based on enrollment in summer school.

Duration: Start and end: June 13th - July 15th
Format: 5 days per week

Tentative Schedule: 
8:00: Students arrive by bus to campus
8:00 - 8:25: Breakfast in the room, morning meeting, and bathroom break
8:25 - 10:45: Groves Literacy Block
10:45 - 11:00: Snack and Bathroom Break
11:00 - 11:55: Recess & Lunch
12:00 - 12:50: Math Instruction
1:00: Students depart by bus

Escuela de Verano En Persona para K y 3º Grados:
90 estudiantes actuales de Kindergarten a 3º grado asistirán a medio día de enseñanza de verano en persona proporcionada por maestros de Hiawatha. Aproximadamente la mitad del tiempo, los estudiantes recibirán enseñanza de alfabetización que es desarrollada por Groves Academy -una organización aliada a Hiawatha que se enfoca en el sólido desarrollo de alfabetización temprana, incluyendo fonética, comprensión de lectura, y escritura. 

La enseñanza escolar de verano usará como base la enseñanza que los estudiantes reciben durante el año escolar, pero también incluye elementos adicionales de alfabetización, como la lectura compartida. La otra mitad del día escolar será dividida entre desarrollo de comunidad, recreo, y matemáticas. 

Procedimientos de Seguridad: 
Durante la escuela de verano, Hiawatha continuará las precauciones de control de infección de COVID incluyendo sistemas optimizados de ventilación, alentando el frecuente lavado de manos, limpieza regular de superficies de alto contacto, y pidiéndole a estudiantes y personal enfermos que se queden en casa, reporten sus síntomas a la oficina, y se hagan una prueba. Podrían tomarse medidas adicionales, dependiendo de las tasas de casos de COVID en la comunidad, y éstas serán comunicadas cuando surja la necesidad.  

Transporte: 
Transporte será proporcionado a todos los estudiantes.  Más información por venir basado en inscripciones a la escuela de verano. 

Duración: Inicio y Fin: 13 de Junio - 15 de Julio
Formato: 5 días por semana

Horario provisional 
8:00: Los estudiantes llegan en bus a la escuela 
8:00 - 8:25: Desayuno en el salón, reunión de la mañana, y receso para ir al baño 
8:25 - 10:45: Bloque de Alfabetización de Groves 
10:45 - 11:00: Snack y Descanso para ir al baño
11:00 - 11:55: Recreo y Almuerzo
12:00 - 12:50: Enseñanza de Matemáticas
1:00: Los estudiantes se van en el bus

Fasalada K – 3aad oo Waxbarashada Xagaaga oo iskuulka lagu dhiganayo:
90 arday oo ah kindargardhan iyo fasalka 3-aad ayaa xaadiri doona maalin barkeed waxbarasha iskuulka shaqsi ahaanta waxbarashadooda xagaaga oo ay bixiyaan macalimiinta Hiawatha. Qiyaastii nuska waqtiga, ardayda waxay heli doonaan tilmaam akhris-qoris ah oo ay soo diyaarisay Groves Academy – Kombani Hiawatha lashaqeeya waxayna diiradda saarayaan horumarka qorista hore ee waxqorista, oo ay kujiraan higaadin, fahamka akhrinta, iyo qorista.

Waxbarista dugsiga xagaaga waxay ku dhisnaan doontaa waxbarista akhris-qorista ee ardayda ay helaan sanad dugsiyeedka oo dhan. Qeybta kale ee maalinta iskuulka waxaa lagu qaadan doonaa ka shaqeynta barnaamijka xisaabta kumbuyuutarka ku saleysan iyo la ciyaarida banaanka asxaabta xilliga nasashada. 

Nidaamka Badbaadada: 
Inta lagu jiro Dugsiga Xagaaga, Akadeemiyada Hiawatha waxay sii wadi doontaa taxaddarrada xakameynta caabuqa COVID oo ay ku jiraan nidaamyada hawo-qaadista ee la xoojiyey, dhiirigelinta gacma-dhaqashada soo noqnoqda, nadiifinta joogtada ah ee meelaha sare ee taabashada, iyo waydiinta ardayda iyo shaqaalaha jiran inay guriga joogaan, u soo sheegaan calaamadaha xafiiska, iyo inay is baaraan. Waxaa jiri kara tillaabooyin dheeri ah oo la qaadayo, iyadoo ku xiran heerarka kiisaska bulshada ee COVID, kuwaasna waa la gudbin doonaa marka baahidu timaado.

Gadiidka:
Gaadiid ayaa la siin doonaa dhammaan ardayda. Faahfaahin dheeraad ah ayaa iman doonta iyada oo ku saleysan isqorista ama duwangalintinta dugsiga xagaaga.

Muddada: Bilow iyo dhammaad: Juun 13 aad - luulyo 15 aad
Qaabka: 5 maalmood isbuucii

Jadwalka suuragalka ah
8:00: Ardaydu waxay bas ku yimaadaan xerada iskuulka 
8:00 - 8:25: Quraacda qolka lagu cuno, kulanka subaxda, iyo fasaxa musqusha
8:25 - 10:45: Gaybta wax akhriska Groves Literacy  
10:45 - 11:00: Cunto fudud iyofasaxa sooliga iyo masqulaha
11:00 - 11:55: Ciyaar & Qado
12:00 - 12:50: Waxbarashada Xisaabta
1:00: Ardaydu bas ayay ku baxayaan