Academic Program » ACCESS

ACCESS

What is ACCESS testing? Who is eligible for ACCESS testing?
Federal and state legislation requires an annual English language proficiency assessment of all English Language Learner (EL) students called WIDA ACCESS.

ACCESS takes approximately one day to complete and must be conducted in a physical location. This year, because of distance learning and Covid considerations, we are asking parents to share whether or not they would like their child to attend school in person for one day to participate in testing. We will be following all covid protocols to ensure your child’s safety.


Why should my child take the test? What will we learn from the results?
Although optional, it is important during distance learning to assess your child’s progress. This assessment is used to monitor EL students’ academic language skills (reading, writing, speaking and listening). Teachers use these scores to understand student progress, plan instruction, and determine if a student is eligible to exit from an English language program.  This test has no impact on your child’s grades, credits, promotion, or post-secondary options. 


How do I register for ACCESS testing? 
Registration is closed.


When will my child take ACCESS?
The WIDA ACCESS testing will take place at a Hiawatha Academies campus between February 8, 2021 and April 9, 2021. More detailed information to come.

If you have any questions, please contact Shannon Gavin, Family Engagement Director.

¿Qué es el examen ACCESS? ¿Quién es elegible para tomar el examen ACCESS?
Legislación federal y estatal requiere un examen anual de dominio del idioma inglés, llamado WIDA ACCESS, para todos los Estudiantes del Idioma Inglés (EL por las siglas en inglés).

ACCESS toma alrededor de un día para completar y debe ser hecho en una ubicación física. Este año, debido al aprendizaje a distancia y a consideraciones de COVID, le estamos pidiendo a los padres que compartan si es que a ellos les gustaría o no que sus hijos asistieran a la escuela en persona por un día para tomar este examen. Nosotros seguiremos todos los protocolos de COVID para asegurar la seguridad de sus hijos.

 

¿Por qué debería mi hijo(a) tomar el examen? ¿Qué aprenderemos de los resultados?
Si bien es opcional, es importante el evaluar el progreso de su niño(a) durante el aprendizaje a distancia. Esta evaluación es usada para supervisar las habilidades de Lenguaje académico de estudiantes EL (lectura, escritura, habla y audición). Los maestros usan estos puntajes para entender el progreso estudiantil, planificar la enseñanza, y determinar si un estudiante es elegible para salir de un programa de idioma inglés. Este examen no tiene impacto en las calificaciones de su niño(a), sus créditos, promoción o sus opciones post-secundarias.

 

¿Cómo me registro para tomar el examen ACCESS?
Las inscripciones están cerradas.


¿Cuándo tomará mi niño(a) el examen ACCESS?
La toma del examen WIDA ACCESS se llevará a cabo en una escuela de Hiawatha Academies entre el 8 de Febrero, 2021 y el 9 de Abril, 2021. Proveeremos más información pronto.

Si usted tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con Shannon Gavin.

Waa maxay imtixaanka ACCESS ? Ayaa u qalma imtixaanka ACCESS?
Sharciga federaalka iyo gobolka wuxuu ubaahanyahay qiimeyn aqoonta luuqada Ingriisiga ee sanad walba ardayda Luuqada Ingriiska Barata (EL) ee layidhaahdo WIDA ACCESS.

ACCESS waxay qaadataa ugu yaraan hal maalin in la dhammaystiro waana in lagu sameeyaa meel dhismo ah ama iskuulka ah markaa khadka laguma galikaro. Sanadkan, madaamo ay tahay COVID khadkana laga dhiganayo iskuulkii, waxaan ka codsaneynaa waalidiinta inay nala wadaagaan haddii ay jeclaan lahaayeen in ilmahoodu iskuulka yimaado shaqsi ahaan hal maalin si uu uga qeybqaato imtixaanka. Waxaan raaci doonaa tilmaamaha daryeelka caafimaadka oo COVID si aan u hubino amaanka ilmahaaga.


Muxuu ilmahaygu u qaadanayaa imtixaanka? Maxaan ka baran doonaa natiijooyinka?
Inkasta ay tahay ikhtiyaar, waa muhiim in aad qiimayso horumarka ilmahaaga inta lagu jiro waxbarashada fog ama khadka laga dhigto. Qiimeyntan waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo xirfadaha luqadeed ee ardayda Ingiriiska isticmaalkiisa (akhriska, qorista, ku hadalka iyo dhageysiga). Macallimiintu waxay u adeegsadaan buundooyinkan inay fahmaan horumarka ardayga, qorshaynta waxbarista, iyo go'aaminta haddii ardaygu u qalmo inuu ka baxo ama ka gudbo barnaamijka luqadda Ingiriisiga. Imtixaankani wax raad ah kuma lahan dhibcaha ilmahaaga, dhibcaha, dallacaadda, ama xulashooyinka dugsiga sare kadib.

 

Sideen isugu diiwaan geliyaa imtixaankan ACCESS?
Diiwaangelintu way xidhan tahay

 

Goorma ayuu ilmahaygu qaadanayaa imtixaanka ACCESS?
Imtixaanka WIDA ACCESS wuxuu ka dici doonaa meelka mid ah Hiawatha Academies xarumohooda udhaxaynta  Febraayo 8, 2021 iyo Abriil 9, 2021. Macluumaad faahfaahsan oo soo socda.

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir Shannon Gavin.