Academics » ACCESS Testing

ACCESS Testing

What is ACCESS testing? Who is eligible for ACCESS testing?
Federal and state legislation requires an annual English language proficiency assessment of all English Language Learner (EL) students called WIDA ACCESS.


Why should my child take the test? What will we learn from the results?
This assessment is used to monitor EL students’ academic language skills (reading, writing, speaking, and listening). Teachers use these scores to understand student progress, plan instruction, and determine if a student is eligible to exit an English language program.  This test does not impact your child’s grades, credits, promotion, or post-secondary options. 


When will my child take ACCESS?
The WIDA ACCESS testing will take place at Hiawatha Academies schools between

 • HLA-N: January 30 - February 16
 • HCP-N: February 6 - February 16
 • HCP-K: February 7 - March 3
 • HCHS: February 6 - February 16

¿Qué es el examen ACCESS? ¿Quién es elegible para tomar el examen ACCESS?
Legislación federal y estatal requiere un examen anual de dominio del idioma inglés, llamado WIDA ACCESS, para todos los Estudiantes del Idioma Inglés (EL por las siglas en inglés).

 

¿Por qué debería mi hijo(a) tomar el examen? ¿Qué aprenderemos de los resultados?
Esta evaluación es usada para supervisar las habilidades de Lenguaje académico de estudiantes EL (lectura, escritura, habla y audición). Los maestros usan estos puntajes para entender el progreso estudiantil, planificar la enseñanza, y determinar si un estudiante es elegible para salir de un programa de idioma inglés. Este examen no tiene impacto en las calificaciones de su niño(a), sus créditos, promoción o sus opciones post-secundarias.


¿Cuándo tomará mi niño(a) el examen ACCESS?
La toma del examen WIDA ACCESS se llevará a cabo en una escuela de Hiawatha Academies entre el

 • HLA-N: January 30 - February 16
 • HCP-N: February 6 - February 16
 • HCP-K: February 7 - March 3
 • HCHS: February 6 - February 16

Waa maxay imtixaanka ACCESS ? Ayaa u qalma imtixaanka ACCESS?
Sharciga federaalka iyo gobolka wuxuu ubaahanyahay qiimeyn aqoonta luuqada Ingriisiga ee sanad walba ardayda Luuqada Ingriiska Barata (EL) ee layidhaahdo WIDA ACCESS.


Muxuu ilmahaygu u qaadanayaa imtixaanka? Maxaan ka baran doonaa natiijooyinka?
Qiimeyntan waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo xirfadaha luqadeed ee ardayda Ingiriiska isticmaalkiisa (akhriska, qorista, ku hadalka iyo dhageysiga). Macallimiintu waxay u adeegsadaan buundooyinkan inay fahmaan horumarka ardayga, qorshaynta waxbarista, iyo go'aaminta haddii ardaygu u qalmo inuu ka baxo ama ka gudbo barnaamijka luqadda Ingiriisiga. Imtixaankani wax raad ah kuma lahan dhibcaha ilmahaaga, dhibcaha, dallacaadda, ama xulashooyinka dugsiga sare kadib.

 

Goorma ayuu ilmahaygu qaadanayaa imtixaanka ACCESS?
Imtixaanka WIDA ACCESS wuxuu ka dici doonaa meelka mid ah Hiawatha Academies xarumohooda udhaxaynta:

 • HLA-N: January 30 - February 16
 • HCP-N: February 6 - February 16
 • HCP-K: February 7 - March 3
 • HCHS: February 6 - February 16